ดูหนังออนไลน์
Business

ชาวสวนยางมามุง! เปิดวิธีเช็คสิทธิ์ ‘ประกันราคายางพารา’ อีก 3 วันเงินเข้า“ชาวสวนยาง” มามุง! เปิดวิธี เช็คสิทธิ์ โครงการ “ประกันราคายางพารา” ระยะที่ 2 นับถอยหลังอีก 3 วันได้เงินงวดแรก

ในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 จะโอนเงินงวดแรกให้เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์กว่า 1.8 ล้านคน

โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำให้เกษตรกรชาวสวนยางรีบเช็คสิทธิ์การรับเงินประกันราคายางพาราในงวดนี้

เช็คสิทธิ์ ประกันราคายางพารา.jpg 46564

วิธี เช็คสิทธิ์ “ประกันราคายางพารา”

ชาวสวนยางสามารถตรวจสอบสิทธิ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรได้ง่ายๆ ดังนี้

 • เข้าเว็บไซต์ www.rubber.co.th คลิกที่นี่
 • คลิกเลือกประเภท “บุคคลธรรมดา”

 ประกันรายได้ยางพารา

 • คลิกเลือกโครงการ “ตรวจสอบ ประกันรายได้ ระยะที่ 2”
 • กรอกหมายเลขบัตประชาชน 13 หลัก
 • กดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”

 ประกันรายได้ยางพารา

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงานใหญ่, กยท.จังหวัด และ กยท. สาขา ทั่วประเทศ


สรุปสั้นๆ “ประกันราคายางพารา” ระยะที่ 2

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 จะโอนงวดแรกเข้าในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และมีการกำหนดราคาประกันรายได้ดังต่อไปนี้

 • ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาทต่อกิโลกรัม
 • น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาทต่อกิโลกรัม
 • ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ รัฐบาลจะ ประกันรายได้ ให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 25 ไร่ ให้คนกรีด 40% และเจ้าของสวน 60% วงเงินรวม 10,042 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการผ่าน ครม.

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ปลูกยางพารา ในกรณีที่ราคายางตกต่ำในช่วงวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

โครงการฯ จะ ประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับ กยท. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,834,087 ราย พื้นที่สวนยางกรีดได้ 18,286,186.03 ไร่

ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางจะต้องเข้าเกณฑ์ดังนี้

 • เป็นสวน ยางพารา อายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่
 • กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้

1.ผลผลิตยางแห้ง (DRC 100%) จำนวน 20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่ ได้แก่ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีและน้ำยาง (DRC 100%)

2.ผลผลิตยางก้อนถ้วย (DRC 50%) จำนวน 40 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่ ได้แก่ ยางก้อนถ้วย (DRC 50%)

 • กำหนดเงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือน = [ราคายางที่ประกันรายได้ (ก) – ราคากลางอ้างอิงการขาย (ข)] X ปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยาง (ค)

(ก) ราคายางที่ ประกันรายได้ ดังนี้

1.ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาทต่อกิโลกรัม

2.น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาทต่อกิโลกรัม

3.ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาทต่อกิโลกรัม

(ข) ราคากลางอ้างอิงการขาย หมายถึง ราคาที่คณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงประกาศทุก 2 เดือน (บาทต่อกิโลกรัม)

(ค) ปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยาง หมายถึง ผลผลิตยางแห้ง (DRC 100%) จำนวน 20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน X จำนวนไร่ รายละไม่เกิน 25 ไร่ และผลผลิตยางก้อนถ้วย (DRC 50%) จำนวน 40 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน X จำนวนไร่ รายละไม่เกิน 25 ไร่

 • แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวน ยางพารา 60% และคนกรีด 40% ของรายได้ทั้งหมด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team