ดูหนังออนไลน์
General

ข่าวดี! แม่ในวัยรุ่นลดลง รัฐบาลดูลู่ทางให้เรียนต่อ สร้างอนาคตสภาพัฒน์ฯ รายงาน อัตราแม่วัยรุ่นลดลง เหลือ 23 คนต่อประชากร 1,000 คนในปี 2562 รัฐบาลผนึกสามกระทรวง ดูแลให้เรียนต่อ สร้างอนาคต

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานสถานการณ์แม่วัยรุ่นว่า อัตราการมีบุตรของวัยรุ่นอายุ 15 ถึง 19 ปี ในประเทศไทย ในภาพรวมลดลงจาก 51 คนต่อประชากร 1,000 คนในปี 2558 เหลือ 23 คนต่อประชากร 1,000 คนในปี 2562

อย่างไรก็ตาม ยังพบอัตราการมีบุตรของแม่วัยรุ่น มากในภาคเหนือและภาคใต้ โดยภาคเหนืออัตราการมีบุตร 42 คนต่อประชากร 1,000 คน ภาคใต้อัตราการมีบุตร 35 คน ต่อประชากร 1,000 คน และอัตราการมีบุตรของแม่วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 15 (แม่วัยใส) มากที่สุด คือ ร้อยละ 0.8

ทั้งนี้พบว่า แม่วัยรุ่นส่วนมาก มีการศึกษาน้อย คือจบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด 130 คนต่อประชากร 1,000 คน และจะลดลงเรื่อย ๆ ตามระดับการศึกษาของผู้หญิงที่เพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่า การรักษาการคงอยู่ในระบบการศึกษา มีส่วนสำคัญในการช่วยลดปัญหาดังกล่าว รวมทั้งครัวเรือนยากจนจะมีปัญหาแม่วัยรุ่นสูงกว่าครัวเรือนรายได้สูง

มากไปกว่านั้น แม่วัยรุ่นจำนวนมาก ยังหลุดออกจากระบบการศึกษา มีเพียงร้อยละ 23 เท่านั้นที่กลับมาเรียนในสถานศึกษาเดิม นั่นหมายความว่า โอกาสที่จะมีงานทำและมีรายได้ที่เพียงพอน้อยมาก ทำให้ต้องอยู่ด้วยการพึ่งพิงผู้อื่น

ดังนั้น รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมแม่วัยรุ่น ให้อยู่ต่อในระบบการศึกษา เพื่อจะได้มีโอกาสในการมีงานทำที่ดี และยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง แม้จะมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ให้แม่วัยรุ่นได้เรียนต่อในสถานศึกษา แต่ในทางปฏิบัติก็มีหลายปัจจัยที่ทำให้ผู้เป็นแม่ต้องหยุดเรียนหรือลาออก

รัชดา ธนาดิเรก

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ได้บูรณาการการทำงาน เพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชน ที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ได้มีการลงนามความร่วมมือในการจัดระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมที่ดี

การที่รัฐบาลมีความตั้งใจดูแลเด็กและเยาวชน ที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน ในเรื่องการเข้าถึงการศึกษา เพราะจะเป็นโอกาสสู่ชีวิตที่ดีขึ้น ความรู้จะเป็นประตูสู่การมีงานทำ มีรายได้ เพื่อเลี้ยงดูตนเองและลูก รัฐบาลมีความห่วงใยเยาวชนที่ต้องเผชิญกับความผิดพลาด อีกทั้งมีความเชื่อมั่นว่า หากเยาวชนได้รับโอกาส ทุกคนสามารถสร้างชีวิตใหม่ที่ดีได้

ขณะเดียวกัน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้ดำเนินการจัดสวัสดิการ ให้กับแม่วัยรุ่นที่ประสบปัญหา อาทิ การให้ความช่วยเหลือแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ และครอบครัว การฝึกอาชีพตามความสนใจ และความถนัด แก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนและหลังคลอด การประสานงานเพื่อจัดหางานตามความเหมาะสม จัดหาครอบครัวทดแทน ในกรณีที่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลตระหนักดีว่า การแก้ปัญหาแม่วัยรุ่นต้องเริ่มที่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเพศ ทักษะการใช้ชีวิต และเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยทั้งหมด อยู่ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาฯ ที่เนื้อหาปรับให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ส่วนอัตราส่วนจำนวนแม่วัยรุ่น ที่แม้จะลดลงมาก ในรอบสองสามปีที่ผ่านมา แต่รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจ ยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาแบบครอบคลุมต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team