ดูหนังออนไลน์
General

กัญชาสร้างเศรษฐกิจชุมชน ด้วย ‘กัญชา 6 ต้น’ มุ่งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกัญชา 6 ต้น คืบ อนุทิน เร่งผลักดัน กัญชาสร้างเศรษฐกิจชุมชน เน้นเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกัญชา ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ และการให้บริการด้านสุขภาพ

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กว่า 1 ปี ในระยะแรก มุ่งเน้นให้ประชาชน เข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐาน จากสถานพยาบาลใกล้บ้านกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ แพทย์ผู้ใช้มีความมั่นใจในประสิทธิภาพของยากัญชา

ดังนั้นการขับเคลื่อนในระยะต่อไป จะเน้นไปที่การพัฒนากัญชาให้มีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดกัญชาที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมอบหมายให้ สถาบันกัญชาทางการแพทย์  เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายนี้ร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข

ขณะนี้มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการ และประชาชนทุกคนที่ต้องการสร้างรายได้จากกัญชาต้องมีการเสนอแผนธุรกิจให้ชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนนโยบายกัญชา 6 ต้น ต้องดำเนินการต่อ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง

สำหรับการดำเนินงานในเฟสที่ 2 ต่อจากนี้ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพองค์รวมของประเทศ เพราะในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ กระทรวงสาธารณสุข ต้องมีส่วนร่วมกับรัฐบาล ในการช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน พร้อมสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในทุกช่องทาง นับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน

ด้าน นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ผ่าน 3 กลไกหลัก คือ การปรับข้อกำหนดและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการดำเนินงาน (Regulation) การศึกษาวิจัย (Research) และการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง (Education)

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย โดยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาปรับข้อกำหนด และกฎระเบียบต่าง ๆให้เอื้อต่อการพัฒนากัญชาในบริบทของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ ได้จัดทำแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็น 2 ระดับ คือ ระดับครัวเรือน เน้นการลดรายจ่ายด้านการรักษาจากการใช้กัญชาเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง และในระดับประเทศ ที่จะผลักดันให้มีการเชื่อมต่อต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ของผลิตภัณฑ์กัญชาที่จะจำหน่ายและส่งออกต่างประเทศ รวมถึงการบริการสุขภาพ (Wellness) จากกัญชา

“แผนปฏิบัติการเร่งด่วนนี้ เตรียมเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในเดือนพฤศจิกายน เมื่อได้รับการเห็นชอบจะดำเนินการได้ทันที”นพ.กิตติ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT