ดูหนังออนไลน์
Business

กระตุ้นต่างชาติใช้จ่าย แจกตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พัก ลงทุนล้านดอลลาร์ แลก work permitศบศ. ไฟเขียว มาตรการ ททท. กระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ แจกแพ็คเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมห้องพัก และดึงสมาชิก อีลิทการ์ด ลงทุนไทย 1 ล้านดอลลาร์ แลก work permit

ในวันนี้ (18 พฤศจิกายน 2563) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบของการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หรือ ศบศ. ได้เห็นชอบ ตามข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในมาตรการส่งเสริม และกระตุ้นการท่องเที่ยว ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประกอบด้วย 2 มาตรการ ได้แก่

  • แพ็คเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมห้องพัก ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง บมจ.การบินไทย กับสมาคมโรงแรมไทย โดยจะเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวในประเทศ หลังจากที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ผ่านระยะเวลาการกักตัวเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการเดินทางด้วยรถยนต์ ให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย
  • การกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนอื่น ๆ ในประเทศไทย เน้นกลุ่มสมาชิก บัตรอีลิทการ์ด แบบ Flex Plus ของชาวต่างประเทศ โดยต้องเป็นโดยเป็นสมาชิกที่มีมูลค่าบัตรมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป และอายุบัตรตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

สำหรับเงื่อนไข คือ ต้องลงทุนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิก โดยสามารถลงทุนใน 3 รูปแบบ คือ

1. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามสิทธิที่ต่างชาติพึงได้รับ

2. ลงทุนในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด

3. ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งหุ้นสามัญ หรือหุ้นกู้ เป็นต้น

จากนั้น เมื่อลงทุนครบ และมีหลักฐาน สามารถยื่นขอ work permit ในไทยได้ โดยวางหลักการคือ ประเภทวีซ่า PE ที่เป็นวีซ่านักท่องเที่ยว ถ้ามีการลงทุน 1 ล้านเหรียญ ภายใน 1 ปี และคงหลักฐานการลงทุนในไทย 5 ปี สามารถยื่นขอ work permit ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดึงนักลงทุนต่างชาติที่มีคุณภาพ ลงทุนในไทย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีและที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบ มาตรการส่งเสริมการจัดสัมมนา ของภาครัฐ ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรง เสนอโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเป็นส่วนช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวได้

ทั้งนี้ เสนอให้ส่วนราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดอบรมฝึกอบรมและสัมมนา ในจังหวัดที่พึ่งพิงรายได้จากการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นการเร่งด่วน ภายในปีงบประมาณ 2564 โดยให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

พร้อมกันนี้ ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรวบรวมและรายงานต่อ ศบศ. ต่อไป ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team