ดูหนังออนไลน์
Business

บอร์ดปตท.ตั้ง ‘ทศพร ศิริสัมพันธ์’ นั่งประธานคนใหม่นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) หรือ PTT  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ในวันนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้แต่งตั้งดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ปตท.ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563  คณะกรรมการ ได้มีมติแต่งตั้งให้ ดร.ทศพร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้แจ้งให้ความเห็นชอบมายัง ปตท.ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 แล้ว

ทศพร ศิริสัมพันธ์

สำหรับดร.ทศพร เกิดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2503 ปัจจุบันอายุ 60 ปี จบปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธเทิร์น อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

เริ่มต้นชีวิตทำงานป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นเบนเข็มไปเป็นรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ก่อนจะมาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จากนั้น 1 ตุลาคม 2559-29 มิถุนายน 2561 เป็นเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และเกษียณอายุราชการที่เก้าอี้เลขาธิการสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight