ดูหนังออนไลน์
Economics

‘สรรพากร’ เปิดหลักเกณฑ์ยกเว้นภาษีบริษัทลงทุนในระบบอัตโนมัติประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 391 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๕ (๑) และมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิบดีกรมสรรพากร กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อย ของรายจ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลง ในลักษณะทำนองเดียวกัน ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) เครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ ต้องได้รับการรับรองจากสถาบันไทย-เยอรมัน

ข้อ ๒ การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้รับยกเว้นตามส่วนเฉลี่ยเป็นจำนวนเท่ากันของจำนวนเงินได้ที่ได้รับยกเว้น สำหรับระยะเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน โดยให้เริ่มยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อ ๓ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ ๒ ต้องดำเนินการดังนี้

(๑) จัดทำโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติและแผนการจ่ายเงินตามตารางการแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินตามที่แนบท้ายประกาศนี้ และแจ้งต่ออธิบดีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(๒) จัดทำรายงานแสดงรายละเอียดการลงทุนในระบบอัตโนมัติโดยมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบแนบท้ายประกาศนี้และเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมทั้งเอกสารประกอบการลงรายการในรายงานไว้ ณ สถานประกอบการ พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ และเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นต้องปรากฏอยู่ในทะเบียนทรัพย์สิน หรือเอกสารอื่นใดในทำนองเดียวกันของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team