ดูหนังออนไลน์
Business

จี้ธุรกิจ องค์กรเอกชน เร่งประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบ ภายใน 30 พฤศจิกายน

พาณิชย์ จี้บริษัท สมาคม หอการค้า นิติบุคคล เร่งจัดประชุมผู้ถือหถ้น เพื่ออนุมัติงบการเงินปี 62 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ กันเศรษฐกิจสะดุด

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกประกาศเรื่อง การจัดการประชุมของนิติบุคคลภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2563

ทั้งนี้ กำหนดให้ บริษัท จำกัด, บริษัท มหาชน จำกัด, สมาคมการค้า และหอการค้า ที่มีรอบปีบัญชีก่อนหรือในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ยังไม่ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือสมาชิก ให้เร่งจัดประชุมอย่างช้าไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

จากนั้น เมื่อจัดประชุมเสร็จ ให้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ยื่นงบการเงิน และยื่นหนังสือชี้แจงการจัดประชุมล่าช้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

การเร่งอนุมัติงบการเงิน ให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถดำเนินต่อไปอย่างไม่สะดุด  และทำให้ประเทศไทย มีข้อมูลตัวเลขงบการเงิน ที่สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ที่เป็นปัจจุบัน

ขณะที่ ปัจจุบัน มีนิติบุคคลยื่นงบการเงินแล้วจำนวน 78% คงเหลือที่ยังไม่ได้ยื่นอีก 22% ขอให้เร่งดำเนินการให้เรียบร้อยภายในกำหนดเวลา เนื่องจากข้อมูลงบการเงิน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะบ่งบอกถึงศักยภาพและขีดความสามารถของธุรกิจ

นอกจากนี้ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศส่วนใหญ่ ยังนิยมใช้ข้อมูลงบการเงิน ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยแพร่ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน หรือร่วมทุน กับธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเครื่องการันตีว่าธุรกิจนั้นๆ มีธรรมาภิบาล แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ โปร่งใส นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือและน่าร่วมลงทุนอีกด้วย

ตามกฎหมายแล้ว บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชนจำกัด ต้องนำเสนองบการเงินเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดรอบปีบัญชี และเมื่องบการเงินได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่แล้ว บริษัทจำกัดจะต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 14 วัน

ส่วนบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ภายใน 1 เดือน และมีหน้าที่ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน สำหรับสมาคมการค้าและหอการค้า ต้องนำงบดุลเข้าที่ประชุมสมาชิกภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นปีการบัญชี และยื่นงบดุลภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่

แต่เนื่องจากเดือนมีนาคม 2563 ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล

กรมฯ จึงออกประกาศเรื่อง มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้นิติบุคคล สามารถจัดประชุมอนุมัติงบการเงินล่าช้า เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย หรือจนกว่าจะพร้อม แต่เมื่อจัดประชุมแล้วเสร็จ จะต้องยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อนายทะเบียน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT