ดูหนังออนไลน์
Business

ชาวสวนยางเศร้า! ยางแผ่นรมควัน ชั้น3 ราคาร่วงหนักเกือบ 20 บาท/กก.

กระทรวงเกษตรฯร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เร่งนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยางพารา มาบังคับใช้  ดัดหลังยี่ปั๊วทุบราคายางดิ่ง บังคับจุดรับซื้อยางต้องติดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน ขณะที่ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาร่วงแล้วเกือบ 20 บาทต่อกก.  
ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ราคายางพารา พบว่าขณะนี้ราคายางพารา มีราคาที่ผันผวนมาก โดยราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา จังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบ อยู่ที่กิโลกรัมละ(กก.)  60.39 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 อยู่ที่ 61.68 บาทต่อกก.  ขณะที่เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ 73.55 บาทต่อกก. ส่วนยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 อยู่ที่ 80.01 บาทต่อกก. จะเห็นว่าราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ขณะนี้ราคาลดลงแล้วเกือบ 20 บาทต่อกก.
ขณะเดียวกันนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ราคายางพาราผันผวน ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ กรมการค้าภายใน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำมาตรการทางกฎหมายเพื่อมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ พ.ร.บ.ว่าด้วยและสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560

โดยกำหนดให้จุดรับซื้อยางต้องติดป้ายแสดงราคารับซื้อยางพาราที่ชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจขายยางของเกษตรกร หากพบว่าผู้ประกอบกิจการยาง หรือผู้รับซื้อยางมีพฤติกรรมที่ส่อให้เห็นว่าร่วมกันกำหนดราคาหรือเงื่อนไข กฎเกณฑ์ จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560  ถือว่าเป็นการทำร้ายเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง อีกทั้งระบุให้ผู้ค้ายางทุกราย ต้องมีใบอนุญาตค้ายาง และต้องรายงานบัญชีการซื้อขายยาง ตาม พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ซึ่งกรมวิชาการเกษตรและการยางแห่งประเทศไทย จะร่วมมือกันในการออกตรวจใบอนุญาตค้ายางแบบปูพรมทุกพื้นที่อย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ กยท. ยังมีโครงการคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางควบคู่กับมาตรการทางกฎหมายดังกล่าว เช่น โครงการชะลอการขายยางของสถาบันเกษตรกร การเพิ่มจุดรับซื้อและรวบรวมน้ำยางสด โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 เพื่อลดความเสี่ยงด้านรายได้
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ตั้งคณะติดตามสถานการณ์ราคายางพาราผันผวน โดยมอบให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานคณะกรรมการ และจะเชิญผู้ประกอบกิจการมาเพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาราคายางอย่างเร่งด่วน
โดยราคายางพารา ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนถึงปลายตุลาคมที่ผ่านมา เพิ่มสูงขึ้นจาก 54 บาทต่อกก. เป็น 82 บาทต่อกก. เพิ่มขึ้นประมาณ 28 บาทต่อกก. ในช่วงดังกล่าวผู้ซื้อในประเทศเร่งซื้อยางเพื่อส่งมอบตามสัญญา ประกอบกับความต้องการใช้ยางในประเทศสูง แต่ขณะนี้ราคายางพารากลับผันผวนหนัก

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight