ดูหนังออนไลน์
General

ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘ม.จ.จุลเจิม-ม.จ.เฉลิมศึก-ม.จ.นวพรรษ์’ เป็นนายทหารพิเศษ

ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ม.จ.จุลเจิม – ม.จ.เฉลิมศึก – ม.จ.นวพรรษ์” เป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งนายทหารพิเศษ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารพิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จำนวน ๓ นาย ดังนี้

๑.พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

๒.พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล

๓.พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight