ดูหนังออนไลน์
Business

คิกออฟ ‘1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่’ พ.ย.นี้ ผู้สมัครกว่า 6.7 หมื่นราย

คิกออฟ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พฤศจิกายนนี้ หลังเปิดรับ 3 รอบ มีผู้สมัครรวม 67,414 ราย ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 96,216 ราย

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากเปิดรับสมัคร เกษตรกรและแรงงาน เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 3 รอบ โดยปิดรับสมัครรอบที่ 3 ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน การตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อเริ่ม คิกออฟ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเดือนพฤศจิกายนนี้

คิกออฟ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

อย่างไรก็ตาม สำหรับตำบลที่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพียง 1 ราย จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ เนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไข ในการจับกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ระบุว่า ต้องมีเกษตรกรเข้าร่วม 2 รายขึ้นไปใน 1 ตำบล เพื่อจับกลุ่มกันจ้างแรงงานได้ 1 ราย

ดังนั้น การขับเคลื่อนโครงการฯ ในระยะต่อไป กระทรวงเกษตรฯ จะขอทบทวนประเด็นดังกล่าว และนำเข้า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้ง เพื่อขอมติ ครม. ดำเนินการตามเป้าหมายโครงการฯ ในการขยายผลโครงการระยะต่อไป กับกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเกษตรกรสมัครตามเงื่อนไข แต่ไม่มีผู้สมัครจ้างงาน จะพิจารณาจ้างงานจากผู้สมัครแรงงาน ตำบลข้างเคียงในอำเภอเดียวกันก่อน หากยังไม่เพียงพอ ให้ทางคณะทำงาน 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัด พิจารณาจ้างงาน ในอำเภอข้างเคียง โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ของระยะเวลา ระยะทาง และความสมัครใจ ของผู้จ้างงานเป็นหลัก

ทองเปลว กองจันทร์

สำหรับเกษตรกรที่ขอถอนตัว ยกเลิก ขอสละสิทธิ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร กระทรวงเกษตรฯ เห็นควรให้คณะทำงาน 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ ทำการสื่อสาร ทำความเข้าใจกับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรทบทวน การเข้าร่วมโครงการใหม่อีกครั้ง ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ การรับสมัครทั้ง 3 รอบนั้น มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 67,414 ราย แบ่งเป็นเกษตรกร จำนวน 35,193 ราย ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาแล้ว 22,272 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา 2,941 ราย ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา 9,980 ราย

ส่วนกลุ่มแรงงาน มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 32,221 ราย ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาแล้ว 18,675 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา 6,143 ราย และไม่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา 7,403 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.30 น.)

ขณะที่ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

พร้อมกันนี้ ได้วางเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน ภาคการเกษตรกรรม ไปสู่ภาคอื่น ๆ และสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชนในท้องถิ่น ให้มีความมั่นคง ในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทางเลือก มีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความอบอุ่นจากครอบครัว แล้วความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับชุมชน

“แนวทางนี้ นับศาสตร์ที่เป็นทางรอด ของเกษตรกรไทย เพื่อมุ่งสู่ ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนต่อไป”นายทองเปลว กล่าว

โครงการดังกล่าว นอกจากจะช่วยฟื้นฟู เศรษฐกิจในระยะสั้นแล้ว ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว เกษตรกรสามารถเลี้ยง ตนเองและสร้างรายได้ ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียง และยั่งยืน

ขณะเดียวกัน ได้กำหนดเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 96,216 ราย แบ่งเป็น เป้าหมายเกษตรกร 64,144 ราย เป้าหมายการจ้างงานเกษตรกร 32,072 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

WANPEN PUTTANONT