ดูหนังออนไลน์
General

ด่วน! เปิดกฎเหล็กสำคัญในวันพระราชทานปริญญาบัตร ‘ธรรมศาสตร์’“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เปิดข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ย้ำ! บัณฑิตทุกคนต้องปฏิบัติตาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นั้น ล่าสุด เฟซบุ๊ค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามโดย รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง “ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561” โดยระบุว่า

โดยที่ปรากฏว่า มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย จะอยู่ภาวะที่สามารถควบคุมได้แล้วก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อเป็นการเคารพผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มธ. จึงกำหนดข้อปฏิบัตรของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้

1. บัณฑิตผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรคือบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และได้เข้ารับการฝึกซ้อมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. บัณฑิตทุกคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขซึ่งคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการตามมาตรการสาธารณสุขกำหนดไว้จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเตรียมการจัดบัณฑิตซึ่งมีจำนวนเข้านั่งในบริเวณหอประชุมใหญ่ให้บัณฑิตไปพร้อมณจุดนัดหมายตามเวลาที่คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายฝึกซ้อมวิธีเข้ารับพระราชทานปรนญญาบัตรและดำเนินการเกี่ยวกับบัณฑิตกำหนดดังนี้

  • ก่อนเวลา 14.00 น. สำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคแรก
  • ก่อนเวลา 17.30 น. สำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคหลังและ
  • ก่อนเวลา 9.00 น. สำหรับกลุ่มบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตที่มายังจุดนัดหมายหลังเวลาดังกล่าวคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายฝึกซ้อมฯจะไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

4. บัณฑิตต้องรักษามาตรการทางสาธารณสุขโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยรวมถึงพึงแนะนำผู้มาร่วมพิธีอื่นให้ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย

เมื่อบัณฑิตเข้าในบริเวณหอประชุมแล้วให้บัณฑิตนั่งในที่ที่คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายฝึกซ้อมฯกำหนดไว้ให้และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมพิธีโดยทางมหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้เข้าร่วมพิธีเปลี่ยนทั้งด้านหน้าและภายในหอประชุม

5. บัณฑิตจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีที่คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายฝึกซ้อมฯได้จัดฝึกซ้อมให้และปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆคณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีโดยเคร่งครัด

6. เพื่อให้การพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการเคารพต่อผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรท่านอื่น บัณฑิตพึงงดเว้นจากการแสดงออกหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่างๆภายในหอประชุมและเขตพิธีการซึ่งอาจส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดการรบกวนต่อพิธีโดยรวมหรือรบกวนผู้ร่วมพิธีท่านอื่น

7. หากมีบัณฑิตท่านใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้คณะกรรมการอำนวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2561 อาจพิจารณาไม่ให้ร่วมในพิธีหรือถ้าจำเป็นอาจต้องขอไม่ให้อยู่ในหอประชุมในระหว่างพิธี

8. ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือจะต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดตามประกาศนี้ให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจาปีการศึกษา2561 เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team