ดูหนังออนไลน์
Business

เปิด ‘ตลาดนัด’ ทั่วไทย 1 จังหวัด 1 อาหารริมบาทวิถี ต้นแบบ สตรีทฟู้ด ปลอดภัยเปิดตลาดนัดทั่วไทย สานนโยบายสุขภาพวิถีใหม่ “1 จังหวัด – 1 อาหารริมบาทวิถี” ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วไทย ดันต้นแบบ สตรีทฟู้ดปลอดภัย

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศขับเคลื่อน นโยบายสุขภาพวิถีใหม่ “ต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารริมบาทวิถี และตลาดนัด น่าซื้อ” โดยวางเป้าหมาย เปิดตลาดนัดทั่วไทย เพื่อเป็นต้นแบบ ตั้งเป้า 1 จังหวัด 1 อาหารริมบาทวิถี และตลาดนัด น่าซื้อ ต้นแบบ ครอบคลุม 77 จังหวัด

เปิดตลาดนัดทั่วไทย

การวางเป้าหมายดังกล่าว เนื่องจาก ทุกวันนี้ คนไทยมีพฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย 56 ครั้งต่อเดือน ส่งผลให้ผู้บริโภค อาจมีความเสี่ยงจากเชื้อโรค สารเคมี หรือโลหะหนัก และความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น โรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจาระร่วงฉับพลัน เป็นต้น

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ : ต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) และตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) เน้นย้ำให้ผู้ปรุงประกอบ ต้องมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ปรุง-ประกอบ เสิร์ฟและจำหน่ายอาหาร โดยเฉพาะอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะอาดปลอดภัยให้กับผู้บริโภค โดยกระทรวงสาธารณสุข เร่งขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี และตลาดนัด น่าซื้อ ให้ได้มาตรฐาน ตั้งเป้า ปี 2564 มีต้นแบบ 1 จังหวัด 1 อาหารริมบาทวิถี และตลาดนัด น่าซื้อ ต้นแบบครอบคลุม 77 จังหวัด

ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้ดำเนินการพัฒนา ดังนี้

  • พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี 4 มิติ ใช้ป้ายสัญลักษณ์อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Street Food Good Health) ซึ่งแสดงถึงสุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร
  • สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดความตื่นตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการผู้บริโภค และภาคีเครือข่ายในการพัฒนาตลาดนัด ให้ถูกต้องตามกฎหมายจังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง โดยขับเคลื่อนการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ : ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวเสริมว่า ข้อกำหนดพื้นฐานของแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถีประกอบด้วย 4 มิติ คือ

1. มิติด้านสุขภาพ

หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น อนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร ในที่หรือทางสาธารณะ และกำหนดจุดผ่อนผัน.ที่อนุญาตให้ตั้งวางแผงลอยจำหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสะอาด รสชาติอร่อย ทั้งด้านกายภาพและชีวภาพ มีบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร

2. มิติด้านเศรษฐกิจ

ราคาถูก (หนูณิชย์ติดดาว) ติดป้ายแสดงราคา มีป้ายบอกชื่อร้านหรือแผงจำหน่าย อย่างน้อย 2 ภาษา ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

3. มิติด้านสังคม

มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP SME ผู้สูงอายุ ผู้พิการ Young Smart Famer ออแกนิกธรรมชาติ เป็นต้น

4. มิติด้านวัฒนธรรม

มีการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน การแต่งกายประจำถิ่น และมีการแสดงวัฒนธรรมประจำถิ่น ป้าย Story Culture โดยมีถนนอาหารริมบาทวิถีที่เข้าร่วมการพัฒนาในปี 2561 -2563 จำนวน 24 จังหวัด มีแผงลอยจำหน่ายอาหารจำนวน 2,900 แผง

สำหรับเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) นั้น ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ

  • ระดับพื้นฐาน

มีทะเบียนผู้ขายของในตลาด โดยระบุประเภทสินค้าที่จำหน่าย อาหารปรุงสำเร็จต้องมีการปกปิด แผงจำหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์การตรวจสารปนเปื้อน 4 ชนิด เป็นต้น

  • ระดับดี

จัดให้มีน้ำประปาหรือน้ำสะอาดเพียงพอ จัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ เป็นต้น

  • ระดับดีมาก

ทางเดินในตลาดมีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร ผู้ขายของและผู้ช่วยของต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร มีการควบคุมดูแลไม่ให้ เกิดเหตุรำคาญ มลพิษที่เป็นอันตรายหรือการระบาดของโรคติดต่อ

สำหรับตลาดนัดที่เข้าร่วมการพัฒนาต้องเป็นตลาดนัด ที่ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้มีตลาดนัดที่ได้รับตรวจประเมินคุณภาพแล้ว จำนวน 4,646 แห่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT