ดูหนังออนไลน์
Business

เปิด 80 รายชื่อ ผู้สมัครกสทช. ‘ทหาร-ตำรวจ’ เพียบ!

เปิดรายชื่อผู้สมัคร “กสทช.” เปิดรายชื่อผู้สมัคร 7 ด้าน 80 คน “เสธ.ไก่อู-ฐากร” เอาด้วย เผยทุกด้านมีทหาร-ตำรวจร่วมสมัครเพียบถึง 30 คน   

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งว่า หลังจากที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครกรรมการ กสทช. ตั้งแต่วันที่ 14-28 ตุลาคม 2563 นั้นปรากฎว่าเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เป็น กสทช. จำนวน 7 ด้าน ทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วย

1. ด้านกิจการกระจายเสียง จำนวน 7 คน

1.นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้

2.พลเอก สุรใจ จิตตแจ้ง

3.พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์

4.พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์

5.นายพัชระ สารพิมพา

6.พันเอก กฤษฏา เทอดพงษ์

7.พลตรี อุชุกร ทรงวรัชญ์

2. ด้านโทรทัศน์ จำนวน 8 คน ประกอบด้วย

1.พลตรี วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส

2.นาณภัทร วินิจฉัยกุล

3.ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต

4.พลตรี วิเศษ เจริญสุข

5.นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภามิตร

6.นายวุฒิกร ทิวะศศิธร

7.พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด

8.พลเอก นายแพทย์ สายันห์ สวัสดิ์ศรี

3. ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1. พลตรี ศิริพงษ์ พุ่มพวง

2. นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์

3. นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย

4. พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์

5. รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร

6. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์

7. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

8. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ

9. นายพรชัย เสมแจ้ง

10. พลเอก มโน นุชเกษม

11.นายประเสริฐ อภิปุญญา

4. ด้านวิศวกรรม จำนวน 12 คน ประกอบด้วย

1. นายวันชัย ผโลทัยถเกิง

2. พันเอก อนุรัตน์ อินกัน

3. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์

4.พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ

5. นายนิมิตร หงษ์ยิ้ม

6. พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา

7. นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

8. นายชัยยงค์ พัวพงศกร

9. พลอากาศตรี เพียร โตท่าโรง

10. นายอานนท์ ทับเที่ยง

11. นายปรเมศวร์ กุมารบุญ

12. พลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์

5. ด้านกฏหมาย จำนวน 14 คน ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ

2. นายประพันธุ์ คูณมี

3. นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ

4. นายสมศักดิ์ อินทรีพันธุ์

5. พลตำรวจเอก ณัฐธร เพราะสุนทร

6.พลโท ดร.พิเชษฐ คงศรี

7. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร

8.นายจิตรนรา นวรัตน์

9. นายกฤษดา โรจนสุวรรณ

10. ดร.วิเชียร รุจิธำรงกุล

11. ร้อยโท ดร. ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ

12. พลโท สมชาย ชัยวณิชยา

13. พลตรี สุพิชาติ เสนานุรักษ์

14. พลตำรวจโท สุรพล ทวนทอง

6. ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน  7 คน ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ

2. นางสาวชวนชม กิจพันธ์

3. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

4. นายณรงค์ เขียดเดช

5. รองศาสตราจารย ดร. เทพรัตน์  พิมลเสถียร

6. รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต.ดร. ดนุวศิน เจริญ

7. นายอารยะ ปรีชาเมตตา

 

7. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จำนวน 21 คน ประกอบด้วย

1. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ธีระวิทย์

3. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร

4. นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา

5. นายสยาม นิลวัฒน์

6. นายทวีศักดิ์ บุตรตัน

7. นายต่อพงศ์ เสลานนท์

8. นางอารีวรรณ จตุทอง

9. พลโท ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร

10. นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช

11. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย

12. พลโท ณัฐวุฒิ สบายรูป

13. พลโท ดร.พร ภิเษก

14. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา

15. นายสมณ์ พรหมรส

16. ดร.วรรณชัย สุวรรณกาญจน์

17. พลตำรวจโท เกียติพงศ์ ขาวสำอางค์

18. ศาตราจารย์คลีนิกนายแพทย์ บุญใบชัยพฤกษ์

19. ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสักรหญิง ดร.สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค

21. ดร.ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล

หลังจากนี้ สำนักงานฯ เสนอบัญชีรายชื่อผู้สมัคร พร้อมทั้งใบสมัคร เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ต่อคณะกรรมการสรรหา โดยหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ผู้สมัครต้องยื่นคือ เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 3 หน้ากระดาษ ขนาด A4

หลังจากกรรมการสรรหา คัดเลือกเหลือผู้สมัครแต่ละด้าน  2 ท่าน  จากนั้นนำรายชื่อให้วุฒิสภา คัดเลือกเหลือด้านละ 1 ท่าน โดยการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 จะเริ่มในวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 จะปิดประชุมประมาณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ถ้าคัดเลือกได้ทัน ต้องไปเลือกในการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 คือช่วงระหว่างวันที่ 22 – 18 กันยายน 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight