ดูหนังออนไลน์
General

อยากเลิกบุหรี่ อ่านทางนี้! เปิดโครงการฯ คืนคนปอดดี สู่ครอบครัว

อยากเลิกบุหรี่ กรมควบคุมโรค ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย เปิดโครงการสนับสนุน ครบวงจร ตั้งเป้าเฟสแรก 1 หมื่นคน เลิกบุหรี่สำเร็จ มุ่งคืนคนปอดดี สู่ครอบครัว

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดี กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการสังคมและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขับเคลื่อน และผลักดันระบบบริการ ช่วยเลิกบุหรี่แบบครบวงจร ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ เพื่อให้ผู้ที่ อยากเลิกบุหรี่ สามารถเข้าถึงบริการ ได้โดยง่าย

อยากเลิกบุหรี่

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุม คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่เห็นชอบให้ กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันให้ ทุกโรงพยาบาล จัดตั้ง คลินิกเลิกบุหรี่แบบครบวงจร โดยในระยะแรก จะมุ่งเน้นการให้บริการ การคัดกรอง บำบัด ในกลุ่มวัยทำงาน ที่อยู่ในกลุ่มผู้ประกันตน

สำหรับการเปิดตัว โครงการสนับสนุนการเข้าถึงระบบบริการ และยาเลิกบุหรี่แบบครบวงจร สำหรับผู้ประกันตน ได้จัดขึ้นที่ โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ผู้ช่วยตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี  ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และภาคีเครือข่าย ร่วมงาน

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

นอกจากนี้ ภายใต้โครงการดังกล่าว ยังสนับสนุนการเข้าถึง ยาเลิกบุหรี่ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเลิกบุหรี่ ในกลุ่มผู้ประกันตน ที่ต้องการเลิกบุหรี่ และ มีความเสี่ยงสูง หรือ ป่วยด้วยภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคเรื้อรังอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมกันนี้ ได้พัฒนาเทคโนโลยี ระบบติดตามผลการบำบัด และ ส่งต่อข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ เพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลประกันสังคม กับ สถานพยาบาลเครือข่าย รวมถึง สถานประกอบการในพื้นที่

ขณะที่ เป้าหมายของโครงการ ในระยะแรก คือ การคืนคนปอด (สุขภาพ) ดี สู่ครอบครัว และสังคม ให้ได้อย่างน้อย 10,000 ราย ภายในปี 2564

อยากเลิกบุหรี่

สถานพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต. รวมถึง สถานพยาบาลของรัฐ ที่อยู่ในเครือข่ายของ ประกันสังคม และสถานประกอบการในพื้นที่ ที่มีระบบบริการช่วยเลิกบุหรี่สุรา แบบครบวงจร

กลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถเข้ารับบริการโครงการนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ และ ผู้ประกันตน ที่ป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรคเรื้อรังอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายแพทย์โอภาส ขอย้ำเตือนประชาชนว่า ขณะสูบบุหรี่ จะไม่มีการสวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย เท่ากับเป็นการเปิดโอกาส รับเชื้อโควิด-19 จึงขอความร่วมมือประชาชน เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยผลักดันมาตรการ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง” เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง และสังคม เพื่อคนไทยสุขภาพดี ไม่ติดโควิด-19

นอกจากนี้ ยังควรใช้โอกาสนี้ เริ่มต้นในการเลิกสูบบุหรี่ ทุกประเภท เพราะการเสียเงินซื้อบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้ามาสูบ นอกจากทำลายสุขภาพตัวเอง และ คนรอบข้างแล้ว ยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

สำหรับผู้ต้องการเลิกบุหรี่ สามารถเข้ารับบริการได้ที่ สถานพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใกล้บ้านท่าน  หรือ รับคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ โทรฟรีผ่านสายด่วนเลิกบุหรี่ ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1600 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร 02-5903850

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT