ดูหนังออนไลน์
Business

พาณิชย์ พัฒนา ‘บิ๊กดาต้า’ จัดทำข้อมูล เศรษฐกิจการค้ารายจังหวัด-ประเทศ



พาณิชย์ พัฒนาบิ๊กดาต้า 3 ระบบ ปี 2564 ทั้งข้อมูลเศรษฐกิจการค้ารายจังหวัด รายประเทศ หวังสนับสนุนการส่งออก และพัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึกเพิ่ม

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ในปี 2564 สนค. ดำเนินการตามนโยบายกระทรวง พาณิชย์ พัฒนาบิ๊กดาต้า หรือ ระบบสารสนเทศเชิงลึก ด้านเศรษฐกิจการค้า รวม 3 ระบบ

พาณิชย์ พัฒนาบิ๊กดาต้า

ทั้งนี้ แบ่งออกเป็น การจัดทำข้อมูลเพื่อใช้สำหรับ สนับสนุนการทำงาน ของผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ 2 ระบบ คือ ระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าระดับจังหวัด ระยะที่ 2 และ ระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้ารายประเทศส่งออกสำคัญ ระยะที่ 1  และ การจัดทำข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ ประชาชนจำนวน 1 ระบบ คือ ระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึกคิดค้า.com ระยะที่ 2

สำหรับระบบกำกับและติดตามนโยบาย ด้านเศรษฐกิจการค้า ระดับจังหวัด ระยะที่ 2 จะเป็นการพัฒนาต่อยอด จากระบบเดิม ที่ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จากพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานอื่น ในระดับจังหวัด เช่น เกษตร อุตสาหกรรม หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

การพัฒนาต่อยอด จะมีการเพิ่มข้อมูลใหม่ๆ เช่น ข้อมูลธุรกิจรายจังหวัด เพื่อวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจการค้าได้แม่นยำขึ้น และทันเหตุการณ์มากขึ้น รวมทั้งสามารถใช้สนับสนุนการทำงานของพาณิชย์จังหวัด เพื่อให้เข้าใจสภาวะเศรษฐกิจ และศักยภาพธุรกิจของจังหวัด ตลอดจนขยายโอกาสการค้าของจังหวัด ให้เข้มแข็งลงถึงเศรษฐกิจฐานราก

พิมพ์ชนก วอนขอพร

ขณะที่ระบบกำกับและติดตาม นโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า รายประเทศส่งออกสำคัญ ระยะที่ 1 จะเป็นการติดตามข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจรายประเทศ ที่เป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย เช่น การนำข้อมูลการค้าระหว่างประเทศจาก UN Comtrade , Global trade Atlas และ CEIC Data เป็นต้น มาใช้ เพื่อวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจการค้า สำหรับใช้สนับสนุนการทำงานของทูตพาณิชย์ ในการส่งเสริม และผลักดันการส่งออก รวมทั้งการตัดสินใจกำหนดนโยบาย การผลักดันการส่งออกของไทย

ทางด้านระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก คิดค้า.com ระยะที่ 2 จะเป็นการพัฒนาต่อยอด ระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก ระยะที่ 1 เพื่อให้ผู้ประกอบการ นำไปใช้วางแผนการดำเนินธุรกิจ ขยายโอกาสทางการค้า รวมถึงพัฒนาธุรกิจสินค้าหรือบริการ ให้สอดคล้อง และตรงความต้องการตลาดมากยิ่งขึ้น

น.ส.พิมพ์ชนก กล่าวว่า ในปี 2564 จะดำเนินการขยายข้อมูล การค้าเชิงลึก ในกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ และนำเสนอโอกาสทางการค้ารายจังหวัด (Demand Locator) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ ผู้ประกอบการ ที่จะทำธุรกิจ ได้เล็งเห็นโอกาส และวางแผนการทำธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น

ขณะเดียวกัน ยังรวมถึงให้ข้อมูลคู่มือการค้า (Trade Tips) แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะทำให้ ขั้นตอนการทำธุรกิจ เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย พร้อมกับสร้างแหล่งข้อมูลเคล็ดลับการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสนับสนุนประเทศไทยเป็นสังคมประกอบการยุคใหม่ในอนาคต

ก่อนหน้านี้ สนค. ได้พัฒนาระบบบิ๊กดาต้า ในการติดตาม ภาวะสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด และทุเรียน แล้ว โดยสามารถใช้ติดตาม สถานการณ์การผลิต ความต้องการ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสามารถทราบแนวโน้ม การเตือนภัย และนำมาใช้ ในการกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพด้านราคาได้อย่างตรงจุด

พร้อมกันนี้ ได้เปิดตัวเว็บไซต์ คิดค้า.com เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก และข้อมูลความต้องการของตลาด เพื่อใช้สำหรับวางแผนธุรกิจ รวมทั้งได้เปิดตัว บิ๊กดาต้า เป็นรายธุรกิจ คือ ธุรกิจโลจิสติกส์ ภายใต้ชื่อ “Logistics+” ซึ่งได้เปิดให้ประชาชน และผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งหมด เพื่อใช้ในการวางแผนทำธุรกิจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT