ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ข่าวดี! ตาก ‘เปิดด่านแม่สอด ปลดล็อกดาวน์’ 26 ตุลาคมนี้เปิดด่านแม่สอด ตาก คลายล็อคดาวน์ พร้อม 2 ชุมชน ออกประกาศให้ขนส่งสินค้าข้ามแดนได้ ตั้งแต่วันจันทร์ 26 ตุลาคมนี้ แต่ยังคงมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มข้น

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดตาก ในฐานะประธาน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดตาก และผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก เปิดเผยว่า ได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อ เปิดด่านแม่สอด และยกเลิกการปิดพื้นที่ 2 ชุมชน ที่ประกาศล็อกดาวน์ไปก่อนหน้านี้

เปิดด่านแม่สอด

ทั้งนี้ หลังจากจังหวัดตากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 รายในพื้นที่ อ.แม่สอด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากได้ออกประกาศฉบับที่ 31/2563 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 ได้ดำเนินการสอบสวน กักกัน และควบคุมโรค จนทำให้สถานการณ์แพร่ระบาดอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ ประกอบกับการค้นหาตรวจคัดกรองเชิงรุกในเขตพื้นที่อ.แม่สอด และอีก 4 อำเภอชายแดนพบว่า ไม่มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดเพิ่ม

ดังนั้น จังหวัดตากจึงได้ออกประกาศ 2 ฉบับ โดยฉบับแรกได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 33/2563 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) จังหวัดตาก ขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 31/2563 ที่ออกประกาศเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ทั้งหมด 7 ข้อ ที่ควบคุมการดำเนินการต่าง ๆ ในอ.แม่สอด โดยการยกเลิกทั้งหมด ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 24.00 น.ของวันที่ 26 ตุลาคม 2563

ส่วนประกาศฉบับที่ 2 ให้กลับมาเปิดด่านแม่สอดได้ ภายใต้เงื่อนไข ประกาศคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2821/2563 เรื่องการกำหนดพื้นที่และมาตรการในการขนส่งสินค้าข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติในพื้นที่จังหวัดตาก หลังจากที่ได้ระงับไปตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563

สำหรับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 33/2563 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) จังหวัดตาก 7 ข้อ โดยสรุป ได้แก่

1. ยกเลิกควบคุมการเข้า-ออก ชุมชนย่านมะดีนะห์ และย่านถุงทอง

2. ยกเลิกการห้ามปฏิบัติศาสนกิจและศาสนพิธีของทุกศาสนา

3. ให้โรงเรียน 5 แห่ง และศูนย์การศึกษา ศูนย์จริยธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดเรียนได้ตามปกติ

เปิดด่านแม่สอด

4. ให้ร้านอาหาร โรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ หาบเร่ แผงลอยในพื้นที่อ.แม่สอด ให้รับประทานในร้านได้ตามปกติ

5. สถานประกอบการหรือสถานที่ใดๆ ทุกประเภทที่มีผู้ใช้บริการในพื้นที่อ.แม่สอดจะต้องกำหนดทางเข้า-ออก และตรวจวัดอุณหภูมิ ติดตั้งแอปพลิเคชั่นไทยชนะ และจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกสั่งปิดสถานที่นั้นๆ เฉพาะราย

6. สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ นวดและสปาในพื้นที่อ.แม่สอด เปิดบริการได้ตามปกติ

7. ผู้ใดจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ที่มีโอกาสสัมผัสกันได้ง่าย เช่น การประชุม สัมมนา การจัดเลี้ยง การจัดกิจกรรมตามประเพณี ฯลฯ ในพื้นที่ อ.แม่สอด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับทราบ เพื่อให้คำแนะนำ ควบคุมกำกับ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนด

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ขณะที่ประกาศฉบับที่ 2  ประกาศคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2821/2563 เรื่อง การกำหนดพื้นที่และมาตรการในการขนส่งสินค้าข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติในพื้นที่จังหวัดตาก โดยกำหนดมาตรการให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ดังนี้

กรณีผู้ขนส่งสินค้าจากไทยไปเมียนมา ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ผู้ประกอบการ ต้องจัดให้มีหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ถังขยะสำหรับใส่อุปกรณ์ที่ใช้แล้ว ให้กับพนักงานขนส่งสินค้า, พนักงานขับรถขนส่งสินค้าต้องใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง กรณีที่สัมผัสสิ่งของทุกประเภทนอกยานพาหนะ และไม่ให้ลงจากยานพาหนะโดยไม่จำเป็น เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ จะต้องตรวจคัดกรองตามมาตรการควบคุมโรค และให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่นติดตามตัว

กรณีการขนถ่ายสินค้า ณ จุดขนถ่ายสินค้าปลอดภัยคลังสินค้าศุลกากร ให้พนักงานขับรถ พนักงานขนถ่ายสินค้าจากไทย จะต้องลงทะเบียน และคัดกรองตามมาตรการควบคุมโรค และนำพาหนะเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด (T3) โดยการขนถ่ายสินค้าให้ใช้อุปกรณ์รางเลื่อน โดยปฏิบัติตามมาตรการแนบท้าย

เปิดด่านแม่สอด

ส่วนพนักงานขับรถจากเมียนมา ซึ่งอนุญาตให้เพียง 1 คน ต้องลงทะเบียนคัดกรอง ตามมาตรการควบคุมโรค และปฏิบัติตามมาตรการแนบท้าย

กรณีช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติ ตามกฎหมายศุลกากรเฉพาะ เพื่อการขนส่งสิค้าข้ามแดน ที่ได้รับการผ่อนผัน ให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการขนถ่ายสินค้าลงในพาหนะ เรือโป๊ะ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ลำเลียงสินค้า ที่ใช้ในการขนส่งสินค้า โดยห้ามบุคคลไม่ให้ไปกับสินค้าโดยเด็ดขาด

นอกจากนี้ผู้ประกอบการ ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบสถานที่ มีพนักงานประจำจุดขนถ่ายสินค้า จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง สำหรับตรวจให้พนักงานประจำจุด

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT