ดูหนังออนไลน์
Business

ได้เงินพรุ่งนี้! กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายเพิ่ม ‘เบี้ยยังชีพคนพิการ’รอรับได้เลย “กรมบัญชีกลาง” ประกาศจ่าย เบี้ยยังชีพคนพิการ เพิ่ม 200 บาท ต่อเดือน วันพรุ่งนี้ สำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

วันนี้ (23 ต.ค.) น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้เพิ่ม เบี้ยยังชีพคนพิการ เป็น 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ เป็นต้นไปนั้น

เบี้ยยังชีพคนพิการ

การจ่ายเงินดังกล่าว สำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากเดิม 800 บาทต่อเดือน  ส่วนผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้จ่ายเบี้ยความพิการเดือนตุลาคม เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิเรียบร้อยแล้ว

“สำหรับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาทต่อเดือน โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเข้ากระเป๋า e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถกดเป็นเงินสด เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการจำเป็นของผู้พิการ”

น.ส.วิลาวรรณ เปิดเผยด้วยว่า การจ่ายเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปยังคงจ่ายตามปฏิทินที่กำหนด คือ ทุกวันที่ 10 ของเดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวันเวลาราชการ

เบี้ยยังชีพคนพิการ

ก่อนหน้านี้ เพจเฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์ข้อความถึงการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คนพิการจะได้เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือนต่อคน เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัว คนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,103,065 ราย เด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกจำนวน 126,032 ราย รวมจำนวน 1,229,097 ราย (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563)

เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของคนพิการ และช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ กรณีคนพิการที่ไม่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) จะแจ้งให้ทราบและขอให้ติดตามข่าวสารต่อไป

โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และ สายด่วนคนพิการ 1479

อย่างไรก็ดี ในวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมานั้น ยังมีกลุ่มคนพิการ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนหนึ่ง ที่ยังไม่ได้เงินเพิ่มเป็น 1,000 บาทแต่อย่างใด ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้คำตอบว่า เบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว

แต่ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น กรมบัญชีกลางจะรอให้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น( สถ.) ตรวจสอบช่วงอายุ และบัตรสวัสดิการก่อน

เมื่อตรวจสอบแล้ว จะรายงานไปยังกรมบัญชีกลาง จึงจะมีการโอนเงินเพิ่มให้ 200 บาท โดยจะโอนเข้าที่บัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  แต่ยังไม่สามารถแจ้งระยะเวลาได้

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เบี้ยยังชีพคนพิการ  กว่า 1.2 ล้านราย ปรับวิธีจ่ายเงิน ตั้งแต่เดือน ต.ค.

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ซึ่งอยู่ในแผนงานโครงการ e-Payment ภาครัฐ

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. โดยกรมบัญชีกลางทำหน้าที่ในการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิฯ แทน อปท. นั้น

เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 มีการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพคนพิการ ให้ อปท. โดยผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และจัดสรรให้เทศบาลที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ได้แก่ เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง

ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก คล่องตัว  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 7

กรมบัญชีกลางจึงยกเลิกหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 148 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติขึ้นใหม่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ  โดยจะเป็นการเพิ่มเติม ให้มีความครอบคลุม และชัดเจนยิ่งขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team