ดูหนังออนไลน์
General

พระสุรเสียง ‘พระราชินี’ รับสั่งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยให้มีรายได้ ไม่ลำบาก

“พระราชินี” ทรงเยี่ยมราษฎร หน่วยแพทย์พระราชทาน “สมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19” มีพระราชกระแสรับสั่งให้กำลังใจ และรับสั่งถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่่ทำให้มีรายได้ มีอาหาร เป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ต้องลำบาก

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 19.10 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดสกลนคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยแพทย์พระราชทาน ร่วมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ และบริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน โดยทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

จากนั้น ทรงเยี่ยมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ตกงาน ขาดรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการจ้างงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้มาพัฒนาเป็นอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มีพระราชกระแสรับสั่งแก่ผู้ที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ใจความตอนหนึ่งว่า

“ถ้าเกิดทำได้แล้วไปพัฒนาในที่บ้านของเราแล้ว เราสามารถทำเศรษฐกิจพอเพียง มีรายได้ มีอาหารทาน ผลผลิตที่มี ถือเป็นตัวอย่างที่ดี เราไม่ต้องลำบาก มีงานทำตลอดไป มีรายได้ตลอดไป อยากให้ช่วยขยายความรู้แก่รุ่นถัดๆไปจะได้ จะได้รู้สึกรักบ้าน อยากจะอยู่ในถิ่นฐาน ที่บ้านของตัวเอง สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ นี่ก็คือส่งกำลังใจให้นะคะ เพราะอยากจะช่วยให้ทุกคน มีรายได้ช่วงที่ต้องตกงานเพราะโควิดให้มากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ ทุกคนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team