ดูหนังออนไลน์
General

คุณหมอ 386 คนลงชื่อเรียกร้องให้หยุดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้ชุมนุม!

บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 386 คน จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ ร่วมลงชื่อออกแถลงการณ์เรื่อง “มุมมองของแพทย์ต่อสถานการณ์วันที่ 16 ตุลาคม 2563”

บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 386 คน จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ ร่วมลงชื่อออกแถลงการณ์เรื่อง “มุมมองของแพทย์ต่อสถานการณ์วันที่ 16 ตุลาคม 2563” โดยระบุว่า

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ปรากฏภาพการใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชนและกลุ่มสมทบอื่น ๆ เพื่อสลายการชุมนุม ทั้งที่เป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ นอกจากนี้ยังมีภาพรถพยาบาลที่ไม่สามารถผ่านแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อทำการรับส่งผู้ป่วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้น ตามหลักมนุษยธรรม

ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ต้องทำการรักษาอภิบาลผู้ป่วย โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ ทัศนคติทางการเมือง ซึ่งเป็นหน้าที่อันหลีกเลี่ยงมิได้ตามคำปฏิญาณเมื่อครั้งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ รวมถึงต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวและสิทธิผู้ป่วย (autonomy)

บุคลากรทางการแพทย์ดังรายชื่อแนบท้าย จึงขอร่วมลงนามในแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบของรัฐต่อผู้ชุมนุมเป็นการรับฟังอย่างสันติวิธี และขอให้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้บังคับบัญชายึดหลักสากลในการควบคุมฝูงชน ดังนี้

1. โรงพยาบาลต้องเป็นสถานที่ปลอดภัย และเป็นกลางทางการเมือง การเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งพึงได้รับของพลเมือง บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับความคุ้มครองและอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยและผู้ประสบภัยทุกคนอย่างเสมอภาค

2. การดูแลการชุมนุมต้องปฎิบัติตามหลักสากล มาตรการที่ใช้ควบคุมฝูงชนจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักความจำเป็น หลักความสมเหตุสมผล หลักความได้สัดส่วนต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น

3. การใช้รถยิงน้ำยังผสมสารเคมียิงไปยังผู้ชุมนุมเป็นมาตรการที่มีความรุนแรงโดยสภาพ เจ้าหน้าที่ไม่อาจแยกแยะเป้าหมายเพื่อบังคับมาตรการนี้อย่างเป็นธรรมได้ เจ้าหน้าที่จึงไม่ควรใช้รถยิงน้ำกับการชุมนุมที่สงบ แรงดันที่เกิดจากน้ำมีระดับสูง สามารถทำให้เกิดอันตรายแก่กายทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ

4. งดใช้สารเคมีที่มีพิษต่อระบบผิวหนัง และเยื่อบุ หรือต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น แก๊สน้ำตา ต่อผู้ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ

5. เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้เห็นต่างในสังคม เพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สำหรับรายชื่อบุคคลากรทางการแพทย์ทั้ง 386 ประกอบด้วย

 1. นายแพทย์ กนก วงศ์สวัสดิ์
 2. แพทย์หญิง กมลพรรณ เล็กสวัสดิ์ โรงพยาบาลนครพิงค์
 3. แพทย์หญิง กมลวรรณ ไศลบาท โรงพยาบาลนาเยีย
 4. แพทย์หญิง กรปวีณ์ ว่องไวพิจารณ์
 5. แพทย์หญิง กรผกา ขันติโกสุม
 6. นายแพทย์ กรวัฒน์ สวนคล้าย
 7. นายแพทย์ กฤตธีธัช วีระศิริรัตน์
 8. นายแพทย์ กฤษ จันทนะ
 9. นายแพทย์ กฤษฎา ชุมวณิชย์
 10. นายแพทย์ กลวัชร ทรัพย์สวนแตง
 11. นายแพทย์ กวิน ฟองสถาพร โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 12. นายแพทย์ กวินท์ ศัลย์วิเศษ
 13. นายแพทย์ กวี จิตรกุลเดชา
 14. นายแพทย์ กวีวัฒน์ ชุมนุมพร โรงพยาบาลศิริราช
 15. นายแพทย์ กษมา เมืองยศ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 16. แพทย์หญิง กษิรา อัศวนพคุณ
 17. แพทย์หญิง กอบพร สภานนท์
 18. แพทย์หญิง กัญญาณัฐ มหิทธิหาญ
 19. แพทย์หญิง กัณฐิกา วงศ์มณีประทีป
 20. แพทย์หญิง กัณฐิกา สิงห์สี
 21. แพทย์หญิง กัณฐิกา อยู่จำนงค์
 22. แพทย์หญิง กาญจนา ศรีสุวรรณจิตต์
 23. นายแพทย์ กานต์ พงษ์สุวรรณ
 24. แพทย์หญิง กานต์ธิมา นันทศรุต
 25. แพทย์หญิง กานต์สินี มงคลมาลย์
 26. ทันตแพทย์​หญิง กานติมา กุนทีกาญจน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​
 27. **ถอนการลงชื่อ
 28. นายแพทย์ กิตติพันธ์ ซันดู
 29. แพทย์หญิง กุณฑิกา ลาภเลิศสกุล
 30. นายแพทย์ เกรียงไกร สุขทองหลาง โรงพยาบาลหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
 31. แพทย์หญิง เกวลี เอี่ยมวรสมบัติ
 32. แพทย์หญิง เกวลี แชร์
 33. แพทย์หญิง เกษรบัวตอง พิมพ์จักร
 34. นายแพทย์ เกียรติศักดิ์ บุญสิมมา
 35. นายแพทย์ ไกร ไทยานันท์
 36. แพทย์หญิง ขนิษฐา เธียรกานนท์
 37. ทันตแพทย์หญิง ขวัญมนัส กิตยานุรักษ์
 38. นายแพทย์ คัมภีร์ ดำรงเกียรติ
 39. นายแพทย์ คัมภีร์ สรวมศิริ
 40. แพทย์หญิง จตุพร ดีพลงาม
 41. แพทย์หญิง จรสดาว ริมพณิชยกิจ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 42. แพทย์หญิง จริยา ภูดิศชินภัทร
 43. นายแพทย์ จักรทัศน์ เจียมจันทร์
 44. ทันตแพทย์ จักรพล ฉายสุวรรณ โรงพยาบาลขุนหาญ
 45. นายแพทย์ จารุกิตติ์ ธิติพรพงศ์
 46. นายแพทย์ จิตรภณ พุฒศรี
 47. นายแพทย์ จิตวัต ชูตระกูลวงศ์ โรงพยาบาลมหาชนะชัย
 48. แพทย์หญิง จินต์ โสธรวิทย์
 49. นายแพทย์ จิรวัฒน์ ธเนศธาดา
 50. นายแพทย์ จิรวัฒน์ พงษ์หมื่นไวย
 51. นายแพทย์ จิรัฎฐ์ สุวรรณวิเศษกูล
 52. นายแพทย์ จิรายุ วิษณุรัก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 53. แพทย์หญิง จีรภา กาญจนาพงศ์กุล
 54. แพทย์หญิง จุฑาวดี หล่อตระกูล
 55. แพทย์หญิง จุฬาลักษณ์ นุพอ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
 56. ทันตแพทย์ เจฏฐพงค์ อมรวงศ์
 57. นายแพทย์ เจตนิพัทธ์ คำยวง
 58. นายแพทย์ เจนพล แก้วกิติกุล
 59. ทันตแพทย์หญิง เจษฎาวรรณ ธรรมภัทรกุล
 60. นายแพทย์ ใจประภัสส์ ว่องวัฒนโรจน์
 61. แพทย์หญิง ฉัตร​แก้ว​ กองทรัพย์​
 62. นายแพทย์ เฉลิมพล มาลา
 63. นายแพทย์ เฉลิมวุฒิ โคตุทา
 64. นายแพทย์ ชญานนท์ บุญธีระเลิศ
 65. แพทย์หญิง ชญานี เพ็ญเพียร
 66. แพทย์หญิง ชฎาพร ชำนาญท่องไพวัลห์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 67. นายแพทย์ ชนทัต ไตรทอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 68. นายแพทย์ ชนธวัช เจียรศรีเสถียร
 69. แพทย์หญิง ชนนาทร หัตถา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 70. นายแพทย์ ชนาธิป เปรมวิชัย
 71. ทันตแพทย์หญิง ชนิดาภา แสนลี
 72. แพทย์หญิง ชนุตม์ เจริญสุข
 73. แพทย์หญิง ชเนตตา หัตถา
 74. แพทย์หญิง ชมกร ธเนศนิตย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 75. แพทย์หญิง ชมนาด ศิริรัตน์
 76. แพทย์หญิง ชมพูนุช จันทรกระวี
 77. แพทย์หญิง ชรชล สัชฌบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
 78. แพทย์หญิง ชลิตา สามห้วย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 79. ทันตแพทย์ ชวิศ รัตนสุวรรณวุฒิ
 80. นายแพทย์ ชัชนนท์ กัมทรทิพย์
 81. นายแพทย์ ชานนท์ ธรรมอักษร
 82. นายแพทย์ ชารัตน์ ชูเกียรติ
 83. นายแพทย์ ชิติพัทธ์ เจริญเกษมวิทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนครนายก
 84. นายแพทย์ ชินดนัย ทรงแสงธรรม
 85. นายแพทย์ ชิโนรส วงค์ธิดา
 86. แพทย์หญิง ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 87. แพทย์หญิง ชุติกาญจน์ ธรรมสอน
 88. แพทย์หญิง ญาณินทร์ คูณเจริญสุข
 89. แพทย์หญิง ญานิกา วลีอิทธิกุล
 90. แพทย์หญิง ฐิตาพร สุพรรณนนท์
 91. แพทย์หญิง ฐิตาพร ทรงความเจริญ
 92. นายแพทย์ ฐิติพงศ์ เอมพรหม
 93. แพทย์หญิง ฐิติพร ตั้งวิวัฒนาพานิช
 94. แพทย์หญิง ณกมล ปัญโญเหียง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 95. แพทย์หญิง ณฐชา เหล่าโผน
 96. แพทย์หญิง ณฐพรรณ บุญวิสุทธิ์
 97. แพทย์หญิง ณพรวรรณ ศิริมา
 98. แพทย์หญิง ณพิชญา วิริยะ
 99. นายแพทย์ ณภัทร เอกนันท์
 100. แพทย์หญิง ณภัทร เหล่าอรุณ
 101. แพทย์หญิง ณัฏฐวดี นันตา โรงพยาบาลแม่สะเรียง
 102. นายแพทย์ ณัฐ ฉัตรชัยรัตนเวช
 103. นายแพทย์ ณัฐชนน กุลสัมฤทธิ์ผล
 104. นายแพทย์ ณัฐชัย เหมทานนท์ โรงพยาบาลศิริราช
 105. แพทย์หญิง ณัฐชา นรังศิยา
 106. แพทย์หญิง ณัฐฐิกานต์ มีลาภ
 107. นายแพทย์ ณัฐดนัย วัดเกี้ยวพงษ์
 108. แพทย์หญิง ณัฐธิดา อินเจริญ
 109. ทันตแพทย์ ณัฐนนท์ พุทธิรักษ์กุล โรงพยาบาลเสิงสาง
 110. แพทย์หญิง ณัฐนรี เรืองปราชญ์
 111. นายแพทย์ ณัฐพงษ์ ตั้งจิตบุญสง่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 112. นายแพทย์ ณัฐพงษ์ ยูงศิริกาญจน์
 113. แพทย์หญิง ณัฐวรา เนตรากูล
 114. นายแพทย์ ณัฐวุฒิ จรัญนฤมล
 115. นายแพทย์ ณัฐสิทธิ์ ว่องวราวาณิชย์
 116. แพทย์หญิง ณัฐิกานต์ อรรถปรียางกูร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 117. แพทย์หญิง ณิชากร ตู้จินดา
 118. แพทย์หญิง ณุวรา ภรณวลัย โรงพยาบาลสมุทรสาคร
 119. นายแพทย์ ทนง​ศักดิ์​ ปิดตา​ทะ​สา​
 120. นายแพทย์ ทรงวุฒิ ภู่สว่าง
 121. นายแพทย์ ทศวรรษ หาญจักรคำ โรงพยาบาลสะเมิง
 122. นายแพทย์ ธนฉัตร ประพฤทธิพงษ์
 123. นายแพทย์ ธนโชติ รัตนโกศลศรี
 124. แพทย์หญิง ธนพร ผลชานิโก
 125. แพทย์หญิง ธนพร หงษ์คณานุเคราะห์
 126. แพทย์หญิง ธนพร โพธิสุวรรณ
 127. นายแพทย์ ธนพล มีต้องปัน
 128. นายแพทย์ ธนพล เสงี่ยมพร
 129. แพทย์หญิง ธนวดี สิทธิผลกุล
 130. นายแพทย์ ธนวัฒน์ คำภูแก้ว โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
 131. นายแพทย์ ธนสิทธิ์ วัฒนสุชาติ
 132. แพทย์หญิง ธนัชพร พวงเพชร
 133. นายแพทย์ ธนา ทองศรีคำ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 134. นายแพทย์ ธนาคาร สาระคำ โรงพยาบาลพุทธชินราช
 135. นายแพทย์ ธนาพัทธ์ วาณิชย์นที
 136. แพทย์หญิง ธนาภา หรีรักษ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 137. แพทย์หญิง ธนิกา เกตุเผือก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 138. นายแพทย์ ธรณ์ สันตะรัตติวงศ์
 139. นายแพทย์ ธราธิป กุลกำจร
 140. ทันตเเพทย์ ธัชพล เกษรีภรณ์
 141. แพทย์หญิง ธัญญมาศ บุรณนัฏ โรงพยาบาลธรรมศาตร์เฉลิมพระเกียรติ
 142. แพทย์หญิง ธัญนาถ ยกชม
 143. นายแพทย์ ธาริต มงคล
 144. แพทย์หญิง ธีรนันท์ จันทิมา
 145. นายแพทย์ ธีรยุทธ มณีศรี โรงพยาบาลสีดา
 146. นายแพทย์ ธีรัตต์ เจิ่งประภากร
 147. นายแพทย์ แธนธรรพ์ แสงภู่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 148. นายแพทย์ นครินทร์ ฤทธิสิงห์ โรงพยาบาลชุมแพ
 149. นายแพทย์ นนชยา ใจตรง
 150. แพทย์หญิง นพนันท์ ชัยกิตติศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 151. นายแพทย์ นพนาท เทียนทอง
 152. นายแพทย์ นราธร เจริญธัญรักษ์ โรงพยาบาลขอนแก่น
 153. แพทย์หญิง นริศรา เชิดชู
 154. นายแพทย์ นฤบดินทร์ รอดปั้น
 155. แพทย์หญิง นลิน สัมปุณณะโชติ
 156. นายแพทย์ นวพงษ์ พัฒน์พันธุ์
 157. ทันตแพทย์ นวพล โกมุทธนชาติ
 158. แพทย์หญิง นวลจุฑา ไทยแท้ โรงพยาบาลพะเยา
 159. แพทย์หญิง นันท์ธร คามชิตานนท์
 160. แพทย์หญิง นันทพร นาวารวงศ์
 161. แพทย์หญิง นันทิกา อนันต์ถาวรวงศ์
 162. แพทย์หญิง นัสรี สะนอ
 163. แพทย์หญิง นาตยา รักพ่วง DR.Aomthong clinic
 164. แพทย์หญิง นิชดา พงษ์ธัญญกรณ์
 165. ทันตแพทย์หญิง นิธินันท์ สุธรรม
 166. นายแพทย์ นินนาท งวงศ์วณิชย์
 167. แพทย์หญิง นิมมิตา ศรีสันต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 168. แพทย์หญิง นิลลักษมี ฉินกมลทอง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว
 169. แพทย์หญิง นิโลบล ยาทองไชย
 170. นายแพทย์ นิสิต แสงนิล
 171. แพทย์หญิง นุชรัตน์ วัฒนาพูลทรัพย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 172. นายแพทย์ เนติภูมิ เกตุสิงห์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 173. แพทย์หญิง เนสซี่ เกิดศิลป์
 174. นายแพทย์ บัณฑวิช สุดสงวน โรงพยาบาลแม่สอด
 175. นายแพทย์ บุณยรักษ์ วัฒนะรัตน์
 176. นายแพทย์ เบญจพล ท้วมสมบุญ
 177. ทันตแพทย์หญิง เบญจรัตน์ กอนโภชน์
 178. นายแพทย์ ปณัฐพงศ์ จริยโกมล
 179. แพทย์หญิง ปภาพินท์ ปุษยไพบูลย์ โรงพยาบาล รามาธิบดี
 180. นายแพทย์ ประกาศิษฐ์ คะระวานิช
 181. แพทย์หญิง ประพิณพร สายัณห์
 182. แพทย์หญิง ประพิศ ฉันทสุจริต
 183. นายแพทย์ ประมุข ผลสมบูรณ์สุข
 184. นายแพทย์ ปรัชญา หาญพัฒนภูมิ โรงพยาบาลปากท่อ
 185. นายแพทย์ ปวัตน์ พื้นแสน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 186. แพทย์หญิง ปวีณา พังสุวรรณ
 187. แพทย์หญิง ปองปวัน เชียรวิชัย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 188. นายแพทย์ ปัญญพันธุ์ ถิรประสิทธิ์พร
 189. แพทย์หญิง ปัณฑารีย์ คมขำ
 190. แพทย์หญิง ปาณิศา เกิดบัณฑิต
 191. แพทย์หญิง ปาริฉัตร ภาวนากร
 192. แพทย์หญิง ปาวาลี ดาวศิริโรจน์ โรงพยาบาลอุดรธานี
 193. นายแพทย์ ปิ่นอภัย บุญศรีโรจน์
 194. นายแพทย์ ปิยพัทธ์ ปิยะมงคล
 195. แพทย์หญิง ปิยรัตน์ อรุณไพโรจน์
 196. นายแพทย์ ปิยะ ศรีชนกเจริญรุ่ง
 197. แพทย์หญิง ไปรยา กานตานนท์
 198. นายแพทย์ พงศธร สีห์รา
 199. นายแพทย์ พงศ์ธร โตอินทร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 200. นายแพทย์ พงศ์พิสุทธิ์ พูนสวัสดิ์พงศ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 201. นายแพทย์ พงษ์จิรัษฏ์ ตันตยาคม
 202. นายแพทย์ พงษ์พัฒน์ กล่ำอยู่สุข
 203. นายแพทย์ พชรพล ปิ่นฑสิริ ราชวิถี
 204. นายแพทย์ พชรพล กิจภิญโญชัย โรงพยาบาลตำรวจ
 205. แพทย์หญิง พนิตนาถ เขมปัญจกุล
 206. แพทย์หญิง พรจิรา กิตติธเนศวร
 207. แพทย์หญิง พรทิพา จรุงไทย
 208. แพทย์หญิง พรพิมล เหรียญธีรศักดิ์
 209. นายแพทย์ พฤฒิชัย วิสุเทพ
 210. นายแพทย์ พฤทธิ์ พิทักษ์การ
 211. นายแพทย์ พลวัฒน์ รัตนะวัน โรงพยาบาลราษีไศล
 212. แพทย์หญิง พัชร์นภา โตสุขศรี
 213. แพทย์หญิง พัชริดา มหัสฉริยพงษ์ โรงพยาบาลแม่ระมาด
 214. นายแพทย์ พัฒนา สุภัทรดิลกกุล
 215. แพทย์หญิง พิชชาภัสร์ ชินณะราศรี
 216. แพทย์หญิง พิชญา กุศลารักษ์
 217. นายแพทย์ พิชวัฒน์ สุขสุศิลป์
 218. แพทย์หญิง พิชานัน วรรณวงศ์ โรงพยาบาลโชคชัย
 219. นายแพทย์ พิพัฒน์ กุลนิรัตติศัย
 220. แพทย์หญิง พิมพ์พลอย จรดล โรงพยาบาลน่าน
 221. นายแพทย์ พิษณุ เฮงศรีธวัช
 222. แพทย์หญิง พิสุทธิกานต์ รังคกูลนุวัฒน์
 223. นายแพทย์ พีรธัช โชคมั่งมีพิศาล โรงพยาบาลศิริราช
 224. นายแพทย์ พีรพุธ เจียประเสริฐ
 225. นายแพทย์ พุฒิพงศ์ วงศ์วีรสิน
 226. แพทย์หญิง พุทธรักษา รัชชกูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 227. แพทย์หญิง เพาพะงา ภูมิสถาน
 228. แพทย์หญิง เพื่อนพร หลักเขต
 229. แพทย์หญิง ภรภัทร ยิ้มใหญ่ โรงพยาบาลศิริราช
 230. แพทย์หญิง ภวรัญชน์ พินิจจันทร์
 231. แพทย์หญิง ภัณฑิลา เลี้ยงผ่องพันธุ์
 232. แพทย์หญิง ภัทรดา เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์
 233. แพทย์หญิง ภัทรียา จึงสมเจตไพศาล
 234. นายแพทย์ ภากร พุทธานุภาพ
 235. แพทย์หญิง ภาณุมาศ สุฤทธิ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 236. นายแพทย์ ภาณุเมศวร์ หิรัญวิชญารัตน์
 237. แพทย์หญิง ภานุช เอี่ยมประภาพร
 238. แพทย์หญิง ภารวี บรรณเกียรติ
 239. แพทย์หญิง ภาวิตา จงสุขศิริ
 240. นายแพทย์ ภุชเคนทร์ กำแพงทอง โรงพยาบาลวัดเพลง
 241. นายแพทย์ ภูบดี บงกชวิลาวัณย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 242. นายแพทย์ มณฑล เอกตาแสง โรงพยาบาลสกลนคร
 243. แพทย์หญิง มณฑิรา ศิริ
 244. แพทย์หญิง มนสินี เวียงคำ
 245. แพทย์หญิง มนิสสรา เกตุแก้ว
 246. แพทย์หญิง มโนรส มงคลิก
 247. แพทย์หญิง มยุรี หอมสนิท
 248. นายแพทย์ มีชัย ปรีชาพลสิทธิ์
 249. แพทย์หญิง เมธิตา อิทธิสัญญากร
 250. นายแพทย์ เมธี องค์ศิริพร
 251. นายแพทย์ โมไนย กาญจนสินิทธ์
 252. นายแพทย์ ยศดนัย นาเมืองจันทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 253. นายแพทย์ ยุทธวีร์ ศิริจันทร์ โรงพยาบาลหนองแสง
 254. นายแพทย์ รชต สันธนะสุรางค์
 255. ทันตแพทย์ รพิฉัตร เมฆศิริ
 256. นายแพทย์ รวินันท์ โสมา ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 257. แพทย์หญิง รวิสรา หงส์กฤษดากร
 258. นายแพทย์ รัชพงศ์ ทองพูล
 259. นายแพทย์ รัฐพงศ์ จันทร์ตระกูล โรงพยาบาลพังงา
 260. นายแพทย์ รัตนภูมิ ส่งเสริม​สวัสดิ์​
 261. นายแพทย์ รัตนศักดิ์ เริงธรรม
 262. นายแพทย์ ราชันย์ วงศ์สาขา
 263. แพทย์หญิง รินลดา พงษ์รัตนกูล
 264. แพทย์หญิง รุ่งนภา ศิลปดีเลิศกุล
 265. นายแพทย์ รุ่งโรจน์ ตั้งพงษ์
 266. แพทย์หญิง รุจยา ร่มเย็น
 267. แพทย์หญิง รุจิรดา ธีระบุญชัยกุล
 268. แพทย์หญิง รุจิรา พัฒนวณิชกุล
 269. ทันตแพทย์ รุจิรา แสนดี
 270. นายแพทย์ เรืองโรจน์ โหตระไวศยะ
 271. นายแพทย์ เรืองศักดิ์รื่นสุคนธ์ โรงพยาบาลหลังสวน
 272. แพทย์หญิง เรือนขวัญ กัณหสิงห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 273. ทันตแพทย์หญิง ฤทัยกานต์ วิลัยหอม โรงพยาบาลแก่งหางแมว
 274. แพทย์หญิง ลลิตา พระธานี
 275. แพทย์หญิง ลลิตา ตั้นเจริญ
 276. นายแพทย์ ลิขสิทธิ์ โสนันทะ
 277. แพทย์หญิง ลิตา ภูผา
 278. แพทย์หญิง ลิสา กิตติสังวรา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 279. แพทย์หญิง ลีลา สีมาขจร
 280. ทันตแพทย์หญิง วรางคณา วรฉายากร โรงพยาบาลหาดใหญ่
 281. แพทย์หญิง วรางคณา ไวยรัชพานิช
 282. แพทย์หญิง วราพร อยู่ประสิทธิ์
 283. นายแพทย์ วริชญ์ กอบวรรธนะกุล
 284. นายแพทย์ วริทธิ์ หวังซื่อกุล
 285. นายแพทย์ วริศ ประพุทธ์พิทยา
 286. แพทย์หญิง วริศรา เกตุเอี่ยม
 287. แพทย์หญิง วริศรา อิ่มใจ
 288. ทันตแพทย์ วโรดม จงสุวรรณวัฒนา โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด
 289. แพทย์หญิง วลัยลักษณ์ บำรุงกิจ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 290. นายแพทย์ วศิน จีราระรื่นศักดิ์
 291. นายแพทย์ วศิน ปานสิริธนาโชติ
 292. นายแพทย์ วัชระ ลุนจักร โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
 293. นายแพทย์ วัฒนชัย ปุณณลิมปกุล
 294. แพทย์หญิง วัณย์ศิริ สุวรรณพันธ์ โรงพยาบาลเลย
 295. นายแพทย์ วัทธิกร พิชิตพร
 296. นายแพทย์ วันทิน ศรีเบญจลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 297. แพทย์หญิง วันวิสาข์ บุญเฟื่อง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 298. นายแพทย์ วัลลภ แสงสันติ โรงพยาบาลสุรินทร์
 299. นายแพทย์ วาปี มาศผล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
 300. แพทย์หญิง วารีณา เลาหพันธุ์
 301. แพทย์หญิง วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์
 302. นายแพทย์ วิชญะ ปริพัฒนานนท์
 303. แพทย์หญิง วิชญาพร ชาวพงษ์
 304. นายแพทย์ วิชัย ทิพย์ใจเอื้อ
 305. แพทย์หญิง วิชุนันท์ ศรีวิไล กระทรวงสาธารณสุข
 306. นายแพทย์ วิญญ์ จินะณรงค์
 307. นายแพทย์ วิทวัส จงสุวรรณวัฒนา
 308. นายแพทย์ วิทวัส วงศ์ปุณณวัฒน์
 309. แพทย์หญิง วิภาวัน วัธนะนัย
 310. แพทย์หญิง วิริญจน์ธร ประภากรโกวิท
 311. นายแพทย์ วิศรุต วันไชยธนวงศ์
 312. นายแพทย์ วิสุทธิ จิตนุยานนท์
 313. นายแพทย์ วีรพัฒ ชาญชิตโสภณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 314. ทันตเเพทย์ วีรวัฒน์ พิทักษ์โพธิ์ทอง
 315. นายแพทย์ ศรัณย์พงศ์ ภิบาลญาติ โรงพยายาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 316. ทันตเเพทย์ ศวัส แจ่มสุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา
 317. ทันตแพทย์หญิง ศศิพิมพ์ สัจจะวัฒนวิมล
 318. แพทย์หญิง ศศิวิมล ส่องสี
 319. แพทย์หญิง ศิถี ชุมทอง
 320. แพทย์หญิง ศิรดา จันทร์โสม
 321. แพทย์หญิง ศุทธิศจี อำมาตย์มณี
 322. นายแพทย์ ศุภการ เตชัสอนันต์
 323. นายแพทย์ ศุภชาติ ชัยอุดมสม โรงพยาบาลสรินธร
 324. นายแพทย์ ศุภชีพ วิริยะก่อกิจกุล
 325. นายแพทย์ ศุภณัฐ อภิชาตวาณิช
 326. นายแพทย์ ศุภณัฐ โสภณอุดมสิน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 327. นายแพทย์ ศุภวัฒน์ ธัชศฤงคารสกุล
 328. นายแพทย์ ศุภวุฒิ​ ขันตยานุวงศ์
 329. นายแพทย์ สกล เจริญวีรกุล
 330. นายแพทย์ สมเจตน์ เจนวรพจน์
 331. แพทย์หญิง สรัลนุช ปัญญาวรคุณชัย
 332. แพทย์หญิง สริตา มุกุระ
 333. แพทย์หญิง สลิล ศิรินาม
 334. นายแพทย์ สิชานนท์ ยืนยาว โรงพยาบาลปราสาท
 335. นายแพทย์ สิทธิกิตติ์ จอมจันทร์ยอง Vc clinic
 336. ทันตแพทย์ สิทธิเดช สุขแสง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
 337. แพทย์หญิง สินี รุ่งรุจิรัตน์ โรงพยาบาลลำปาง
 338. แพทย์หญิง สิระสา คำพรรณ์
 339. แพทย์หญิง สิรินทร์ ตรีรัตนพันธ์ โรงพยาบาลชลประทาน
 340. แพทย์หญิง สีวลี สีดาฟอง
 341. นายแพทย์ สุขุม กอบเดช
 342. นายแพทย์ สุเจตน์ จีระจิตสัมพันธ์
 343. แพทย์หญิง สุธาทิพย์ ตันกุล
 344. แพทย์หญิง สุภานัน วิจิตตระการ โรงพยาบาลแม่แตง
 345. ทันตแพทย์ สุเมธ เขียวอ้าย
 346. นายแพทย์ สุรชัช ศิวะตระกูล โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
 347. แพทย์หญิง สุรัชนา ทองแถม
 348. ทันตแพทย์หญิง สุวีรยา อัศวพัฒนากูล
 349. นายแพทย์ เสถียร บรรจมาตย์ บิลโภชน์ โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 350. นายแพทย์ เหมือนเพชร ราชายนต์
 351. ทันตแพทย์ อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 352. นายแพทย์ อธิป แสงรุ่งเรือง
 353. นายแพทย์ อธิภัทร วิชยาอังกูร
 354. นายแพทย์ อธิศ สมิทธิผล
 355. นายแพทย์ อนุตร ขุมมงคล
 356. นายแพทย์ อนุพงค์ กลิ่นอุดม
 357. ทันตแพทย์หญิง อภิชญา พฤกษาเมธานันท์
 358. แพทย์หญิง อภิชญา สุขประเสริฐ
 359. นายแพทย์ อภินันท์ เจริญ​ชั​ยกรณ์
 360. แพทย์หญิง อมรรัตน์ คำสร้อย
 361. นายแพทย์ อมเรศ ภมะราภา
 362. แพทย์หญิง อรชพรรนฐ์ สมฤาแสน
 363. แพทย์หญิง อรปรียา แวงวรรณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
 364. นายแพทย์ อรรคพงศ์ ทนานใหญ่
 365. แพทย์หญิง อรรถพร อจลเสรีวงศ์
 366. แพทย์หญิง อรสุมา พรรณารุโณทัย
 367. แพทย์หญิง อริศรา ชีวะพฤกษ์
 368. แพทย์หญิง อวภาส์ พรหมบันดาลกุล
 369. นายแพทย์ อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์
 370. นายแพทย์ อัคเดช ตั้งแฐมวงศ์
 371. นายแพทย์ อังกูร บุญโนนแต้
 372. ทันตแพทย์หญิง อัจฉราวดี นุชเฉย
 373. แพทย์หญิง อัญชิสา. ไตรภพ
 374. แพทย์หญิง อัญมณี ลันโทมรัตนะ
 375. แพทย์หญิง อัญมณี ไชยยิ่ง
 376. แพทย์หญิง อาคิรา ลิ้มสุวัฒน์
 377. นายแพทย์ อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
 378. แพทย์หญิง อาภากร​ เหล่า​ชุน​สุวรรณ​
 379. นายแพทย์ อาวินท์ ชัยสัมฤทธิ์โชค
 380. ทันตแพทย์ อิทธิพล ชาญชินนำ โรงพยาบาลพนมไพร
 381. นายแพทย์ อิบตีซาม อาเซ็ง โรงพยาบาลระแงะ
 382. นายแพทย์ อิศริศ ชาวขมิ้น
 383. นายแพทย์ อิสระ สังชะนา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 384. นายแพทย์ อุฬาร สวนขวัญ
 385. แพทย์หญิง อุฬารัตน์ สรัสสมิต
 386. นายแพทย์ เอกอาชาน โควสุภัทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team