ดูหนังออนไลน์
Politics

ราชกิจจาลงประกาศ เปิดค่ายทหาร เป็นสถานที่ควบคุมตัว

เปิด ค่ายทหาร “พนัสบดีศรีอุทัย” ที่ชลบุรี ใช้จับกุม-ควบคุมตัว ผู้ชุมนุมทางการเมืองในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งผู้ร่วมชุมนุม ผู้โฆษณา และ ผู้สนับสนุน

ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง กำหนดสถานที่ควบคุมเพิ่มเติม ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ดังนี้

ข้อ 1 กรณีที่มีการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทำเช่นว่านั้น หรือ ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับ การกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ส่งตัวไปควบคุมท่ีกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ข้อ 2 ในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดนี้ ให้ใช้มาตรการตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยระมัดระวังมิให้มีการปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควร

อ่านรายละเอียด ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดสถานที่ควบคุมเพิ่มเติม

Add Friend Follow
TODSAPORN CHOKCHAIPHOL