ดูหนังออนไลน์
Business

การบินไทยเปิด’เออร์รี่ รีไทร์’ รับสมัคร 19-28 ต.ค. ชดเชยเพิ่ม 1 เดือน

การบินไทย จัดโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร หรือ เออร์รี่ รีไทร์  2 ทางเลือก เปิดรับสมัคร 19-28 ต.ค.นี้  จ่ายพิเศษเพิ่มอีก  1 เดือนจากเงินชดเชยตามกฎหมาย แต่ผ่อนจ่าย 12 งวด

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ  ปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถทำการบินได้ตามปกติ

บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร เพื่อช่วยยืดกระแสเงินสดออกไป โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการร่วมใจจากองค์กร แผน A เป็นโครงการที่ให้พนักงานที่เสียสละสมัครใจเข้าร่วมโครงการและลาออก โดยจะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2563 และมีผลในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร แผน A จะได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการในอัตราเทียบเท่า กับค่าชดเชยตามกฏหมายแรงงาน ซึ่งคำนวณจากค่าจ้างอัตราสุดท้ายของพนักงานตามกฏหมาย และเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมเท่ากับเงินเดือนหนึ่งเดือน

ทั้งนี้ บริษัทจะผ่อนจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นระยะเวลา 12 งวด โดยเริ่มจ่ายงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2564

2. โครงการลาระยะยาว (Leave With 20% Pay) และโครงการร่วมใจจากองค์กรแผน B พนักงานที่เสียสละสมัครใจเข้าร่วมโครงการลาระยะยาว ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564 รวมเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งจะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2563 พนักงานที่รับอนุมัติให้เข้าโครงการจะได้รับเงินในอัตราร้อยละ 20 ของเงินเดือนสุดท้ายเป็นระยะเวลา 6 เดือน

จากนั้น บริษัทจะพิจารณาให้สิทธิเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร แผน B จะเปิดรับสมัครในเดือนมีนาคม 2564 หลังจากศาลเห็นชอบด้วยแผน บริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างองค์กรและสภาพการจ้างแล้ว

ทั้งนี้ พนักงานที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจะมีผลเป็นการลาออกในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือ ตามโครงการในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชย ตามกฏหมายแรงงานซึ่งคำนวณจากค่าจ้างอัตราสุดท้ายของพนักงานตามกฏหมาย และเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมเท่ากับเงินเดือน 4 เดือน

บริษัทจะผ่อนจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นระยะเวลา 12 งวด โดยเริ่มจ่ายงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2564

The Bangkok Insight Editorial Team