ดูหนังออนไลน์
Business

กรมบัญชีกลาง ปรับเกณฑ์ใช้จ่าย ‘เงินทดรองราชการ’ ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ

กรมบัญชีกลาง กำหนด 6 หลักเกณฑ์ ปรับเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มุ่งเยียวยาความเดือดร้อนให้ครอบคลุม เหมาะสม

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดี กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ข้อ 27 กำหนดให้การจ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

ทั้งนี้ ในบทเฉพาะกาล ได้กำหนดให้ ระหว่างที่ยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราในการจ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ออกตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน

ดังนั้น กระทรวงการคลัง โดย กรมบัญชีกลาง อาศัยอำนาจตามความข้อ 27 ของระเบียบดังกล่าว กำหนดหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้านหลัก ได้แก่

  • ด้านการดำรงชีพ
  • ด้านสังคมสงเคราะห์
  • ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
  • ด้านการเกษตร
  • ด้านบรรเทาสาธารณภัย
  • ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์แต่ละด้าน ให้เหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ในปัจจุบัน เช่น สามารถเบิกจ่ายค่าจัดหาวัสดุ ได้แก่ กระสอบ ทราย ดิน ลูกรัง เสาเข็ม ไม้แบบ เพื่อนำไปแก้ไขเหตุการณ์ กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน จากภัยพิบัติ ที่จะทำความเสียหายต่อสิ่งสาธารณประโยชน์ หรือความเสียหายต่อประชาชนโดยส่วนรวม เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น และเหมาะสม

สำหรับการดำเนินการช่วยเหลือ ในลักษณะที่จ่ายเป็นเงิน มีการปรับปรุงบางรายการ เช่น ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเจ้าของ ที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริง จากเดิมหลังละไม่เกิน 33,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นเป็น หลังละไม่เกิน 49,500 บาท

หลักเกณฑ์ดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 127 7000 ต่อ 4320 ในวัน เวลาราชการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT