ดูหนังออนไลน์
Business

‘ก.ล.ต.’ ผลักดันแก้กฎหมาย เพิ่มความเข้มข้น ‘มาตรการคุ้มครองพยาน’

“ก.ล.ต.” ผลักดันแก้กฎหมาย เพิ่มความเข้มข้น “มาตรการคุ้มครองพยาน” ตั้งแต่ชั้นตรวจสอบ เพิ่มน้ำหนักการดำเนินคดีผู้กระทำผิด

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

ก.ล.ต. คุ้มครองพยาน

ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะกำหนดให้มี “มาตรการคุ้มครองพยานตั้งแต่ในชั้นการตรวจสอบการกระทำความผิด” ซึ่งจะทำให้ ก.ล.ต. มีช่องทางได้รับข้อมูลและพยานหลักฐานสำคัญที่จะทำให้มีน้ำหนักในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด ไม่ว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายด้วยมาตรการทางอาญาหรือมาตรการลงโทษทางแพ่งได้มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันบุคคลที่ชี้เบาะแสหรือพยานจะได้รับความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานในกฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแล 4 ฉบับ ได้แก่

  • พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  • พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
  • พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
  • พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

หุ้น ตลาดหุ้น

โดยจะจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อนำข้อคิดเห็นมาพิจารณาประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ ที่นี่ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทางอีเมล [email protected] จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team