ดูหนังออนไลน์
General

‘บัณฑิตอาสาต้นแบบ’ ปฏิบัติงานจริง ลงพื้นที่ ‘อีอีซี’ เก็บข้อมูลพัฒนาชุมชน

โครงการ บัณฑิตอาสาต้นแบบ ในพื้นที่ อีอีซี เริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

หลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กรมการพัฒนาชุมชน และมหาวิทยาลัยบูรพาได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการร “บัณฑิตอาสาต้นแบบ” ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อสร้างโอกาสการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง สร้างเสริมทักษะความสามารถ และประสบการณ์การทำงานให้กับบัณฑิตจบใหม่ ผ่านการเรียนรู้ และได้ปฏิบัติจริงร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

ล่าสุด บัณฑิตอาสาต้นแบบ ซึ่งผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น จนจบหลักสูตรแล้ว  ก็ได้แยกย้ายกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองในพื้นที่ 3 จังหวัดอีอีซี ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

อย่างเช่น บัณฑิตอาสาอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่ได้เริ่มศึกษาตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองทุกตำบล เพื่อนำข้อมูลตำบลในอำเภอเมือง มาวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลพื้นฐานของตำบล โดยมีพัฒนาการอำเภอ นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์ คอยให้คำแนะนำ

นอกจากนี้ ยังมี น.ส. ชนิดาภา แก้วจันทร์ บัณฑิตอาสาอำเภอบ่อทอง ที่เริ่มเรียนรู้ปรึกษา และวางแผนกับพัฒนาการอำเภอ เพื่อคัดเลือกตำบลที่จะศึกษา และคัดเลือกพื้นที่ เก็บข้อมูลผู้นำชุมชน

ส่วนทางด้านของจังหวัดระยอง นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง ก็ได้มอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในพื้นจังหวัดระยอง ให้กับบัณฑิตอาสาต้นแบบ ก่อนจะส่งตัวบัณฑิตอาสา 13 คน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานใน 7 อำเภอ

ทั้งนี้ บัณฑิตอาสาต้นแบบ จะปฏิบัติงานในท้องถิ่นของตนเอง 85 วัน หรือประมาณ 2 เดือนครึ่ง และนำข้อมูลที่สำคัญ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มาใช้เป็นข้อมูล วางแผนพัฒนาชุมชน ยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ อีอีซี ทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team