ดูหนังออนไลน์
Business

‘ช้อปดีมีคืน’ ซื้ออะไร ‘ลดหย่อนได้-ไม่ได้’ พร้อมเรื่องควรรู้ อ่านที่นี่!ช้อปดีมีคืน ซื้ออะไรได้ลดหย่อนได้-ไม่ได้ เปิดลิสต์สินค้าได้รับสิทธิ และสินค้ายกเว้น พร้อมเรื่องควรรู้ ที่ต้องเก็บไว้ประกอบการลดหย่อนภาษีปี 2563

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการ “ช้อปดี มีคืน” ตามที่ กระทรวงการคลัง เสนอ เพื่อกระตุ้นการบริโภค และกำลังซื้อของคนในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มกำลังซื้อบนถึงสูง ที่ต้องเสียภาษี โดยคืนภาษีสูงสุด 30,000 บาท มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาดูกันว่า ช้อปดีมีคืน ซื้ออะไรได้ลดหย่อนได้-ไม่ได้ กันบ้าง

ช้อปดีมีคืน ซื้ออะไรได้ลดหย่อนได้-ไม่ได้

 

สินค้าที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ในโครงการ ช้อปดีมีคืน

 • สินค้าและบริการทุกประเภท ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 •  สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับ กรมการพัฒนาชุมชน แล้ว
 • ค่าซื้อหนังสือ และค่าบริการหนังสือ ที่อยู่ในรูปของ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

สำหรับ สินค้าท้องถิ่น และ หนังสือ มีข้อยกเว้นที่ต่างไปจาก สินค้าอื่นๆ เนื่องจาก สินค้าและบริการอื่นๆ ผู้ซื้อต้องจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับใบกำกับภาษีเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนสินค้าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และหนังสือ จะจ่ายให้ผู้ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้

ส่วนสินค้าต้องห้าม ไม้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน ประกอบด้วย

 • ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยว ที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรม ที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

ช้อปดีมีคืน ซื้ออะไรได้ลดหย่อนได้-ไม่ได้

ข้อควรรู้ที่ต้องจำ สำหรับโครงการ ช้อปดีมีคืน

 • เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ ตามโครงการคนละครึ่ง หรือโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมติคณะรัฐนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
 • เงินที่นำมาลดหย่อนได้ มาตากค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ สำหรับการซื้อสินค้า หรือการรับบริการในราชอาณาจักร ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
 • ใช้ซื้อสินค้าและบริการ ได้เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด หากซื้อสินค้าหรือบริการก่อนหน้าไปแล้ว คนขายไม่สามารถแก้ไขใบกำกับภาษีให้ได้ เพราะเท่ากับการโกง
 • อย่าลืมขอหลักฐานการจ่ายเงิน โดยเฉพาะใบกำกับภาษี เก็บไว้ เพื่อประกอบการลดหย่อนภาษี
 • ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล ที่มิใช่นิติบุคคล

วัตถุประสงค์ของมาตรการ ช้อปดีมีคืน มีเป้าหมายเพื่อ กระตุ้นการบริโภคในประเทศ, สนับสนุนผู้ประกอบการ ที่อยู่ในระบบภาษี รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและการอ่าน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่า มาตรการดังกล่าว จะกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในประเทศในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งคาคว่าจะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นมูลค่าประมาณ 1.11 แสนล้านบาท และคาดว่าจะช่วยให้ GDP เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 0.30

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการ เข้าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นการขยายฐานภาษี และส่งผลดี ต่อการจัดเก็บรายได้ภาษีของรัฐ ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าว เป็นหนึ่งในมาตรการ รักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ประกอบด้วย 3 โครงการ/มาตรการ ได้แก่

 • โครงการคนละครึ่ง จะช่วยเหลือดูแล พ่อค้าแม่ค้าขนาดเล็ก ที่ประกอบกิจการขายสินค้า หาบเร่แผงลอย ที่เป็นบุคคลธรรมดา
 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการเพิ่มวงเงินพิเศษ สำหรับซื้อสินค้าบริโภคอุปโภค ที่จำเป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • มาตรการช้อปดีมีคืน จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ รวมถึงการส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและส่งเสริมการอ่าน

สำหรับ โครงการ มาตรการทั้งหมดนี้ จะครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายกว่า 28 ล้านคน โดยคาดว่า จะมีเม็ดเงิน เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 1.92 แสนล้านบาท ส่งผลให้จีดีพีเพิ่มขึ้น ประมาณ 0.54%

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT