ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

โรคหลอดเลือดสมอง สถาบันประสาทวิทยาย้ำ ‘เร็วรอด ปลอดอัมพาต’สถาบันประสาทวิทยา จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ โรคหลอดเลือดสมอง ผ่านกิจกรรมสัปดาห์วันโรคหลอดเลือดสมองโลก “เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต”

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคสมองและระบบไขสันหลัง ได้ตระหนักถึงความสาคัญของโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ ของประชากรทั่วโลก เนื่องจากมีการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น โดยจัดกิจกรรม สัปดาห์วันโรคหลอดเลือดสมองโลก “เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต” ขึ้น

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ ของประชากรทั่วโลก เนื่องจากมีอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น

องค์การโรคหลอดเลือดสมองโลก (World stroke organization : WSO) รายงานว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 80 ล้านคน และพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง จานวน 50 ล้านคน และมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองจานวน 5.5 ล้านคน

สำหรับในประเทศไทย โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและทุพพลภาพ ในอัตราที่สูง และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ เนื่องจากมีอัตราการตายเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย

ทั้งนี้ในปี 2561 พบอัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง เท่ากับ 506.20 ต่อประชากรแสนคน และอัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองเท่ากับ 47.1 ต่อประชากรแสนคน และเป็นสาเหตุของการสูญเสียชีวิต จากการตายก่อนวัยอันสมควร เป็นอันอับ 1 ในเพศหญิงและอันดับ 2 ในเพศชาย

นอกจากนี้ เมื่อเกิดโรคแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีความพิการหลงเหลืออยู่ ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิต สูญเสียเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศชาติ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team