ดูหนังออนไลน์
Business

พัฒนาท่าเรือบก 4 จังหวัด หนุนแหลมฉบัง เชื่อมโยงขนส่ง อ่าวไทย-อันดามัน

พัฒนาท่าเรือบก 4 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น นครราชสีมา และนครสวรรค์ เชื่อมโยงการขนส่ง แหลมฉบัง อ่าวไทย-อันดามันก้าวสู่ศูนย์กลางขนส่ง โลจิสติกส์ในภูมิภาค

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในการ พัฒนาท่าเรือบก เพื่อสนับสนุน การให้บริการท่าเรือแหลมฉบัง พบว่า จังหวัดที่เหมาะสมคือ ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น นครราชสีมา และนครสวรรค์

พัฒนาท่าเรือบก

ทั้งนี้ คาดว่า จะดำเนินการก่อสร้างท่าเรือทางบกที่ จ.ฉะเชิงเทราได้ในปี 2567 ตามด้วย จ.ขอนแก่น และ จ.นครราชสีมาได้ในปี 2568 และ จ.นครสวรรค์ในปี 2570 และคาดการณ์ปริมาณการขนส่งผ่านท่าเรือบกในปี 2565 จาก 2.8ล้าน TEU เพิ่มขึ้นเป็น 4.8 ล้าน TEU ในปี 2600

สำหรับท่าเรือบก (Dry Port) หมายถึง บริเวณพื้นที่ตอนในของประเทศ ที่มีการดำเนินงานเป็นศูนย์โลจิสติกส์ ซึ่งทำหน้าที่เสมือนท่าเรือ แต่ไม่มีการขนถ่ายสินค้าขึ้น-ลงเรือ เป็นการรองรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในระบบคอนเทนเนอร์ และมีการเชื่อมต่อการขนส่งได้หลายรูปแบบ โดยมีการขนส่งทางรางเป็นหลัก

ขณะเดียวกัน จากการลงพื้นที่ตรวจราชการของพลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นการติดตามแนวทาง การเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบัง กับนานาชาติ

โครงการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง ประกอบด้วย การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 โครงการท่าเรือทางบก (Dry Port) การศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ด้วยโครงการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกระนองและท่าเรือชุมพร โครงการพัฒนา Landbridge เชื่อมท่าเรือชุมพรและท่าเรือระนอง และโครงการสะพานไทย

ปัจจุบัน ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 1 มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต หรือTwenty Foot Equivalent Unit (TEU) ได้ 4.3ล้านตู้ ระยะที่ 2 รองรับได้ 6.8 ล้านTEU และเมื่อพัฒนาระยะที่ 3 เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะรองรับได้เพื่มอีก 7.0ล้านTEU รวมทั้งสิ้นเป็น 18.1 ล้านTEU

นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันนั้น ปัจจุบันประเทศไทยได้พัฒนาท่าเรือน้ำลึก จังหวัดระนอง ให้เป็นท่าเรือสินค้าคอนเทนเนอร์ ซึ่งตามโยบายได้กำหนดให้เป็นประตูการค้า ฝั่งอันดามัน ของประเทศไทย สามารถขนส่งสินค้าเชื่อมโยงเส้นทางการเดินเรือระหว่างท่าเรือระนองกับท่าเรือในกลุ่มประเทศในแถบเอเชียใต้

การขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือน้ำลึกระนองดังกล่าว จะสามารถลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า เพราะไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา (สิงคโปร์) ซึ่งกระทรวงคมนาคม มีแนวคิดที่จะพัฒนาท่าเรือจังหวัดชุมพรเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาให้เป็นสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย (Land bridge)

สำหรับโครงการ Land bridge จะเป็นการขยายขีดความสามารถ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ของพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ ด้วยที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์การค้าโลก สามารถเชื่อมประเทศไทย อาเซียน จีน อินเดีย ตลอดจนเชื่อมโยงประเทศกลุ่มประเทศตะวันออกไกล เข้ากับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และสภาพยุโรปให้สะดวกยิ่งขึ้น

รูปแบบการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ จะประกอบไปด้วย ท่าเรือพาณิชย์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริเวณปลายทั้งสองด้านของฝั่งทะเล จ.ระนองและ จ.ชุมพร โดยมีการพัฒนาระบบขนส่งสินค้า เพื่อเชื่อมโยงท่าเรือทั้งสองแห่ง ด้วยทางรถไฟและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) คู่ขนานบนเส้นทางเดียวกัน เพื่อลดผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินกับภาคประชาชน

ล่าสุด กระทรวงคมนาคมได้รับความเห็นชอบจากท่านนายกรัฐมนตรีให้ใช้งบประมาณปี 2563 (งบกลางฯ) เพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model)

ส่วนโครงการสะพานไทยนั้น เป็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่าวไทยโดยเบื้องต้นกำหนดทางเลือกไว้ 2เส้นทางดังนี้ 1) แหลมฉบัง-เพชรบุรี ระยะทาง 86กม. และ 2) พัทยา-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 110กม. โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ร่วมกันดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ (Pre-feasibility Study)

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่า ในการศึกษาโครงการต่างๆนั้น ต้องสร้างความเชื่อมโยง ให้เห็นความคุ้มค่าในการลงทุน และเกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และใช้รูปแบบการลงทุนแบบ PPP เพื่อประหยัดงบประมาณ เพื่อสามารถนำเงินงบประมาณไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่ และการดำเนินการทุกอย่างต้องโปร่งใส ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT