ดูหนังออนไลน์
General

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย ‘ธงไตรรงค์’

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เริ่มปี 2560 เป็นปีแรก

เพจเฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ที่มาของ ธงชาติไทย โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ ในพุทธศักราช 2460 เนื่องจากในสมัยนั้น ไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับประเทศสัมพันธมิตร ซึ่งส่วนใหญ่ธงจะมีสามสี

ธงชาติไทยในสมัยนั้น จึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมรี ขนาดกว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน มีแถบสีน้ำเงินแก่กว้าง 1 ส่วน ซึ่งแบ่ง 3 ของขนาดกว้างแห่งธงอยู่กลาง มีแถบขาวกว้าง 1 ส่วน ซึ่งแบ่ง 6 ของขนาดความกว้างแห่งธงข้างละแถบ แล้วมีแถบสีแดงกว้างเท่าแถบขาวประกอบชั้นนอกอีกข้างละแถบ และเรียกธงนี้ว่า “ธงไตรรงค์”

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงกำหนดความหมาย ของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือ ประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

ธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจ ให้อนุชน ได้รำลึกถึง การเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอม ความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจ ในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ ในการพัฒนาชาติไทย ให้วัฒนาสถาพร

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

พร้อมกันนี้ ได้กำหนดให้มีการชัก และประดับธงชาติไทย ในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์ เป็น ธงชาติไทย

“ธงชาติไทย” เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรีความเป็นไทย แสดงความเป็นเอกราช และอธิปไตยของชาติ จึงมีความศักดิ์สิทธิ์ ต้องได้รับความเคารพอย่างสูง และมีความสำคัญทางจิตใจ ที่แสดงถึงความรัก และความรู้สึกที่มีร่วมกันของคนในชาติ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT