ดูหนังออนไลน์
Branding

ปรับตำรา ‘มาตรฐานยาสมุนไพร’ เพิ่ม 9 สมุนไพรตำรับใหม่

มาตรฐานยาสมุนไพร ปรับปรุงใหม่ล่าสุดปี 2563 เพิ่ม 9 มาตรฐานใหม่ รวมทั้งหมด 99 สูตร กรมวิทย์ฯ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ผ่าน “Thai Herbal Pharmacopoeia”

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เล็งเห็นอุปสรรค ในเรื่อง คุณภาพสมุนไพร จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดทำ มาตรฐานยาสมุนไพร ที่มีความเป็นสากล ทั้งวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพร บรรจุใน ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2532

มาตรฐานยาสมุนไพร

สำหรับในปี 2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำ ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี 2563 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2020) ขึ้น โดยมีมาตรฐานยาสมุนไพรทั้งหมด 99 มอโนกราฟ (สูตร/รายละเอียด)ประกอบด้วย วัตถุดิบ สารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

นอกจากนี้ ในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี 2563 ยังได้เพิ่ม มาตรฐานใหม่ 9 มอโนกราฟ ได้แก่ ทิ้งถ่อน มะรุม แสมสาร ไม้เท้ายายม่อม หญ้าดอกขาว หญ้าปักกิ่ง ยาแคปซูลปัญจขันธ์ ยาชงปัญจขันธ์ และยาชงมะตูม รวมทั้งปรับปรุงภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง ให้ทันสมัย

ขณะเดียวกัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เพิ่มช่องทางการ เข้าถึงข้อมูล ในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ผ่านทาง แอปพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือ ชื่อว่า “Thai Herbal Pharmacopoeia” ทั้งระบบ แอนดรอยด์ และ ไอโอเอส รวมทั้ง เว็บไซต์ https://www.bdn.go.th/thp/home เพื่อให้ประชาชน และผู้ที่สนใจ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

ปัจจุบัน สมุนไพรไทย ถูกนำมาใช้ ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นอันดับแรก หรือกว่า 77% รองลงมาเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 17%  และ ยา4 %

ขณะที่แนวโน้มการใช้ สมุนไพรไทย ในอนาคตยังคงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่ใช้สมุนไพร เป็นทางเลือก ในการดูแลสุขภาพ โดยเล็งเห็นความปลอดภัยเป็นสำคัญ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพร ผ่านแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรค สำหรับธุรกิจสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย ไว้หลายประเด็น แต่มีประเด็นที่สำคัญ ที่ทำให้ธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ คือ ความไม่แน่นอนของคุณภาพวัตถุดิบ

ดังนั้น จึงได้มีการจัดทำ มาตรฐานสมุนไพร ขึ้นดังกล่าว โดยตำรายามาตรฐาน ยาสมุนไพรไทย สามารถใช้เป็น ตำรายาอ้างอิง ตามกฎหมาย สำหรับผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมคุณภาพ ยาสมุนไพรไทย ให้ได้มาตรฐานสากล

มาตรฐานยาสมุนไพร

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ตำรามาตรฐานยา สมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) เป็นตำราที่ยอมรับทางวิชาการ อย่างกว้างขวาง ในเรื่องมาตรฐานสมุนไพร ซึ่งประกอบด้วย ข้อกำหนดมาตรฐาน ทั้งทางด้านเภสัชเวท และพฤกษศาสตร์ และทางด้านเคมี-ฟิสิกส์ รวมถึงข้อมูลด้านความปลอดภัย ขนาดการใช้ยาเบื้องต้น และการเก็บรักษาของยาสมุนไพร

“ตำรายาเล่มนี้ ได้รับการยอมรับ สำหรับการอ้างอิงตามกฎหมาย ในประเทศไทย และยังมีประโยชน์ เป็นเครื่องมือสำคัญ สำหรับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร ให้ได้มาตรฐาน”นายแพทย์โอภาส กล่าว

นอกจากนี้ ยังป้องกันการปนปลอมยาสมุนไพร ที่พบมากในปัจจุบัน ลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน จากต่างประเทศ เพิ่มการพึ่งพาตนเอง และสนับสนุนธุรกิจการส่งออกสมุนไพรด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT