ดูหนังออนไลน์
General

‘ส.ส.อนันต์’ รับปากเร่งแก้ปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ

“ส.ส.อนันต์”กำแพงเพชร ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาฯ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมยืนยันเร่งให้ความช่วยเหลือ

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส. กำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ติดตามผลการดำเนินการตามมติสภาผู้แทนราษฎร เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามข้อสังเกต และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการปลูกมันสำปะหลัง ณ บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (EPPCO) ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โดยมี นายประทีป ตระกูลสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุม ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เสนอโครงการ NAKHONSAWAN BIOECONOMIC COMPLEX ของบริษัท เข้าร่วม

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด อาทิ ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรสำนักงานพาณิชย์ สำนักงานอุตสาหกรรม สำนักงานพลังงาน และโครงการชลประทาน เข้าร่วมการประชุม และเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานและปัญหาในภาคเกษตร ทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง การควบคุมการระบาดโรคใบมันด่าง ผลการประกันราคาสินค้าเกษตร ผลจากการวางผังเมืองต่อการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร-อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การส่งเสริมการใช้เอทานอลและพลังงานทดแทน รวมถึงปัญหาสารเคมีทดแทนพาราควอตมีราคาสูง 230 บาทต่อลิตร ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

โดยนายอนันต์ กล่าวยืนยันว่า จะนำปัญหาของพื้นที่ไปเสนอรัฐบาลเพื่อแก้ไขต่อไป เพราะปัญหาของเกษตรกรถือเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight