ดูหนังออนไลน์
Politics

‘อนุชา’ ชูโมเดล’หมู่บ้านรักษาศีล 5′ สร้างปรองดองสมานฉันท์

“อนุชา” ลงพื้นที่นครพนม ชูโมเดล “หมู่บ้านรักษาศีล 5” สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่วัดสระพังทอง บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เพื่อเปิดโครงการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5″ (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งวัดสระพังทอง เป็นศูนย์รวมใจคนในชุมชน นำแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล 5 มาปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พื้นที่อื่น

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นโครงการที่มีความสำคัญและเป็นภารกิจของคณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประชาชนได้น้อมนำหลักเบญจศีล หรือศีล 5 มาประยุกต์และปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความสงบร่มเย็น ประชาชนในชาติมีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชื่นชมคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้ให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมย้ำว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทาง ตนเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะสามารถต่อยอดการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า และสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชนได้ในอนาคต

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight