ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ ตั้ง ‘เมทินี ชโลธร’ ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้ง “เมทินี ชโลธร” ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา สร้างประวัติศาสตร์ เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เป็นประธานศาลฎีกา ในประวัติศาสตร์ศาลไทย

พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางเมทินี ชโลธร ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา แทน นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางเมทินี ชโลธร ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ การขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา จะทำให้ นางเมทินี กลายเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนแรก ในประวัติศาสตร์ศาลไทย และเป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 46 ของประเทศ

นางเมทินี เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2498 ปีที่เกษียณอายุราชการ 2569 เข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษาเมื่อปี 2524 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา

 • ปี 2525 ดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น เป็นผู้พิพากษาประจำกระทรวง
 • ปี 2532 เป็นผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
 • ปี 2533 เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง
 • ปี 2535 เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว
 • ปี 2537 เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี
 • ปี 2540 เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
 • ปี 2541 เป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
 • ปี 2550 เป็นประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลอุทธรณ์
 • ปี 2552 เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • ปี 2556 เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 • ปี 2559 เป็นประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญคดีพิเศษ
 • ปี 2561 เป็นประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา
 • ปี 2562 เป็นรองประธานศาลฎีกา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team