ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดรับต่างชาติ ‘กพท.’ ยันมาตรการปลอดภัย ทั้งสนามบิน บนเครื่อง

เปิดรับต่างชาติ กพท. ให้ความมั่นใจมาตรการบริการ ยังเข้มงวด ทั้งสนามบินและปฏิบัติการบิน เส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศ ป้องกันโควิด-19

นายกลศ เสนาลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐาน ผู้ประจำหน้าที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า จากแนวทาง เปิดรับต่างชาติ ของประเทศไทย กพท. ขอย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ยังคงมาตรการปิองกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 อย่างเข้มงวด

เปิดรับต่างชาติ

สำหรับการเดินทางทางอากาศ กพท. ได้ออกประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสาร สำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ ได้หารือร่วมกับสายการบิน และการท่าอากาศยาน อ้างอิงจาก มาตรการของ กระทรวงสาธารณสุข นโยบายของทางรัฐบาล มาตรการที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO กำหนดเป็นมาตรฐาน สำหรับทุกประเทศ รวมทั้ง Best Practice ในต่างประเทศ โดยเฉพาะ 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน

ขณะที่ กพท. ทำหน้าที่กำกับดูแล การปฏิบัติการบิน ของสายการบิน การบริการผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานทุกแห่ง ในประเทศไทย ทั้งสายการบินของประเทศไทย และสายการบินต่างชาติ ที่บินเข้าสู่ประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรการประกาศ ที่ กพท.กำหนด

ในส่วนของผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ต้องมีเอกสารที่จำเป็นต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองจากสถานทูตไทย หรือกงสุลไทย ประจำประเทศต้นทาง ใบรับรองการตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง ประกันภัยครอบคลุมการรักษาโควิด 19 ไม่น้อยกว่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อถึงประเทศไทย จะต้องตรวจคัดกรองอาการ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ติดตามอาการ และเข้ารับการกักตัว 14 วัน

กลศ เสนาลักษณ์

นอกจากนี้ ระหว่างทำการบิน มีการกำหนดให้ผู้โดยสาร ต้องสวมหน้ากาก ตลอดการเดินทาง กำหนดมาตรการรักษาระยะห่าง จัดแอลกอฮอล์ให้เพียงพอ พนักงานสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และถุงมือยาง งดบริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับโฆษณา งดจำหน่ายสินค้า

ขณะเดียวกัน กำหนดให้ลูกเรือติดต่อสื่อสารนักบิน ผ่านอินเตอร์โฟนเป็นหลัก ลดการเดินเข้าออกห้องนักบิน หากชั่วโมงบินน้อยกว่า 120 นาที งดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม หากบินนานเกิน 120 นาที ให้เสิร์ฟอาหารที่บรรจุในภาชนะปิด

ในกรณีที่เที่ยวบิน มีระยะเวลาการบินมากกว่า 240 นาที ต้องสำรองที่นั่ง 3 แถวหลัง ไว้สำหรับแยกกักผู้ป่วย หรือสงสัยว่าจะป่วย  เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการ และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ในห้องโดยสารด้วยยาฆ่าเชื้อ และ ฆ่าเชื้อโรคในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขทุกครั้ง หลังจากการปฏิบัติการบิน

พร้อมกันนี้ ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA) ระบบแอร์คอนดิชันของเครื่องบินตามกำหนด ซึ่งระบบการหมุนเวียนอากาศภายในเครื่องบิน จะแลกเปลี่ยนอากาศกับภายนอก ในระดับความสูง เป็นอากาศแห้ง มีเชื้อโรคค่อนข้างต่ำ และจะผ่านแผ่นกรอง HEPA ก่อนเข้าสู่ห้องโดยสาร ทำให้อากาศมีความสะอาดสูง

ด้านผู้ดำเนินการสนามบิน มีมาตรการ ได้แก่ การจัดสถานที่เว้นระยะห่าง มีการป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล มีโปรแกรมการคัดกรองสุขภาพ จัดตารางเวลาทำงาน เพื่อลดแออัดในสนามบิน จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้สายการบินพิจารณานำเครื่องมือบริการตนเองมาใช้ เพื่อลดการสัมผัส ฯลฯ

กพท. จะมีการสุ่มตรวจติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการ ของสายการบิน และท่าอากาศยาน และปรับปรุงมาตรการเป็นระยะ ตามสถานการณ์ และนโยบายของประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT