ดูหนังออนไลน์
General

ปั้นแรงงานคุณภาพ 4.7 ล้านคน ตรงความต้องการตลาด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ปั้นแรงงานคุณภาพ 4.7 ล้านคน ในรอบ 1 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลั่นเกินเป้า เดินหน้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแล้ว 83 สาขา

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งเป้าหมายดำเนินการ 3,827,200 คน โดยผลการดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือให้กับกำลังแรงงานของประเทศ พบว่า สามารถ ปั้นแรงงานคุณภาพ 4.7 ล้านคน

ปั้นแรงงานคุณภาพ

ทั้งนี้ ประกอบด้วย การดำเนินการเอง จำนวน 136,882 คน ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ ดำเนินการภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 จำนวน 4,591,603 คน

ในส่วนที่ดำเนินการเองนั้น มีหลายโครงการ เช่น

  • โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านโลจิสติกส์ โดยร่วมมือกับ สมาคมขนส่งด้านโลจิสติกส์ และการค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) รับนักศึกษาจบใหม่ ระดับปริญญาตรี เข้าฝึกอบรม และป้อนเข้าสู่ตลาดด้านโลจิสติกส์ จำนวน 323 ค
  • โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงาน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 12,462 คน
  • โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง จำนวน 10,710 คน
  • โครงการฝึกอบรมแรงงาน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ จำนวน 11,518 คน ประกอบด้วย ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ผู้ต้องขัง และ เยาวชนในสถานพินิจ คนพิการ และ ผู้ดูแลคนพิการ แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ แรงงานตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • โครงการเพิ่มผลิตภาพ มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 40.09 ลดการสูญเสียในวงจรการผลิต หรือบริการ เฉลี่ยร้อยละ 40.38 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ คิดเป็นเงินมากกว่า 433 ล้านบาท และ สามารถพัฒนาทักษะพนักงาน ในสถานประกอบกิจการ ให้มีศักยภาพแรงงานสูงขึ้น จำนวน 15,879 คน สร้างนักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 258 คน
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

นอกจากนี้ ยังดำเนินการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบัน มีประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแล้วจำนวน 83 สาขาอาชีพ โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในแต่ละระดับ จะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือดังกล่าว สูงสุดอยู่ที่ 900 บาท คือ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (โภชนบำบัด) ระดับ 2

ด้านการรับรองความรู้ความสามารถนั้น ปัจจุบัน มีผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ 140,330 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2563) ประกอบด้วย ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 136,466 คน ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก 3,286 คน กลุ่มช่างเชื่อมรวม 578 คน ซึ่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) มีศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง ในทุกจังหวัด

นางนฤมล กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินงานการ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างแรงงานคุณภาพ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม

พร้อมกันนี้ ยังมุ่งยกระดับฝีมือแรงงาน ให้เป็นแรงงานคุณภาพ มีระดับฝีมือที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้ได้รับอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และมีความปลอดภัย ต่อผู้รับบริการ

“ตลอดจนการให้ แรงงานกลุ่มเปราะบาง ได้เข้าถึง การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพ ให้ทุกคนสามารถมีงานทำ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในภาพรวมของประเทศ”รมช.แรงงาน กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT