ดูหนังออนไลน์
Business

พร้อมช่วย! กสร. เปิดศูนย์ แก้ปัญหา ‘เลิกจ้างงาน’ จากโควิด-19

ช่วยแก้ปัญหา “เลิกจ้างงาน” กสร. เปิดศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา การเลิกจ้าง จากโควิด 19 เพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เพื่อ ช่วยแก้ปัญหา เลิกจ้างงาน กสร. ได้จัดตั้ง  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การเลิกจ้างจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ขึ้น เพื่อให้เป็นกลไกหนึ่ง ในการทำงานเชิงรุก ช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้าง

ช่วยแก้ปัญหา เลิกจ้างงาน

 

ทั้งนี้ หลังจากพบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ทั้งในด้านการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย แต่รายได้ลดลง ทำให้ผลประกอบการขาดความสมดุล ซึ่งหนทางในการแก้ปัญหาของ สถานประกอบกิจการ คือ การเลิกจ้างพนักงาน

จากการเก็บข้อมูลของกรมฯ พบว่า ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 มีลูกจ้าง ที่ถูกเลิกจ้าง และมายื่นคำร้อง กับพนักงานตรวจแรงงาน จากสถานประกอบกิจการ 1,425 แห่ง จำนวน 22,634 คน ขณะที่ กรมฯ ได้ดำเนินการให้ลูกจ้าง ได้รับสิทธิประโยชน์แล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน 376,997,561 บาท

ดังนั้น เพื่อรองรับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคดังกล่าว ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับ การขับเคลื่อนประเทศไทย โดยเฉพาะ การเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ ภายหลังสถานการณ์โรคโควิด 19 ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วกรมฯ จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ขึ้น

สำหรับศูนย์ฯ ดังกล่าว จะเน้นการเฝ้าระวัง และติดตาม รายงานสถานการณ์การเลิกจ้าง การให้คำปรึกษา และช่วยเหลือ ตลอดจนการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้าง เข้าถึงสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อธิบดี กสร. กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การเลิกจ้าง จากสถานการณ์โรคโควิด 19 หรือเรียกโดยย่อว่า ศปลค. (PSTC) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ กองคุ้มครองแรงงาน ชั้น 10 กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

นอกจากนี้ การทำงานของศูนย์ จะประสานงานด้านการข่าว รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มากำหนดเป็นแนวทางแก้ไข หากสถานการณ์ยังไม่ยุติ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา แนะนำในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเลิกจ้าง แก่หน่วยปฏิบัติ หรือสถานประกอบกิจการ ตลอดจน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างต่อไป

ปัจจุบัน สถานการณ์การจ้างงาน มีการปรับตัวลดลง โดยผู้มีงานทำจำนวนกว่า 37.1 ล้านคน สาขาที่มีการจ้างงานลดลง ได้แก่ งานก่อสร้าง โรงแรม/ภัตตาคาร การขายส่ง-ขายปลีก ลดลงเล็กน้อย ส่วนการขนส่ง/เก็บสินค้า ขยายตัวเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ดังกล่าว เป็นผลมาจาก มาตรการและรณรงค์ ให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ แต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้เกิดการว่างงาน แรงงานในระบบ กลายเป็นแรงงานนอกระบบ ถึงร้อยละ 58.7 สาเหตุจากการเลิกกิจการ

ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ด้วยการพยุงการจ้างงาน ในหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมสภาพคล่อง ให้ภาคเอกชน ด้วยการปรับอัตราเงินสมทบใหม่

นอกจากนี้ ยังจัดโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน เพื่อให้สถานประกอบกิจการ มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเสริมสภาพคล่อง ให้สามารถรักษาการจ้างงานได้อย่างต่อเนื่อง การปรับอัตราส่วน การฝึกอบรม ให้แก่ลูกจ้างตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จากร้อยละ 50 เหลือเพียงร้อยละ 10 เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT