ดูหนังออนไลน์
General

‘กรมทรัพยากรน้ำ -อบจ.ลำปาง’ ทำเอ็มโอยู ‘หน่วงน้ำ’

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ลงนาม MOU วิธีการหน่วงน้ำในแผ่นดินเขลางค์นครฯ กับ อบจ.ลำปาง

วันนี้ (23 ก.ย.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการยุทธการหน่วงน้ำ ในแผ่นดินเขลางค์นคร ลุ่มน้ำวัง จังหวัดลำปาง โดยมี นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นผู้ลงนามร่วม

ภายในงานมีการนำเสนอความเป็นมา และแผนการขับเคลื่อนยุทธการหน่วงน้ำ ในแผ่นดินเขลางค์นครลุ่มน้ำวัง โดย ดร.พิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานและกำหนดแผนงาน การชะลอน้ำ หน่วงน้ำ เก็บน้ำส่วนเกินไว้ใช้ในแผ่นดินให้มากที่สุด อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาภัยแล้งปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืนในพื้นที่นอกเขตชลประทานของจังหวัดลำปางต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team