ดูหนังออนไลน์
Wellness

29 กันยายน’วันหัวใจโลก’ร่วมสัญญาปรับพฤติกรรมป้องกันโรค

elderly woman have heart disease sitting on wheelchair’

‘วูบ’ กลายเป็นหัวข้อสนทนาสุขภาพยอดฮิต เมื่อหลายวันมานี้มีข่าวคราวคนดัง ‘วูบ’ หลายคนติดๆกัน บ้างฟื้นได้ บ้างต้องเสียชีวิตกะทันหัน  และสาเหตุหนึ่งของการ ‘วูบ’ พบว่ามาจากระบบหายใจ และไหลเวียนโลหิตล้มเหลว จากกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด และแน่นอนว่า โรคนี้กำลังเป็น ‘ภัยเงียบ’ คุกคามสุขภาพของคนทั้งโลก

องค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าในปี 2558 กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของโลก พบมีถึง 17.7 ล้านคนคิดเป็น 31% ของการตายของคนทั้งโลก สำหรับประเทศไทย สถิติสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พบอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจต่อ 100,000 ประชากรเพิ่มขึ้นตามลำดับ

 • ปี 2555  =  23.4 คน
 • ปี 2556  = 26.9 คน
 • ปี 2557  = 27.8 คน
 • ปี 2558  = 29.9 คน
 • ปี 2559  = 32.3 คน

ส่วนอัตราการป่วยต่อ 100,000 ประชากร

 • ปี 2554 = 412.70 คน
 • ปี 2555 = 427.53 คน
 • ปี 2556 = 431.91 คน
 • ปี 2557 = 407.70 คน
 • ปี 2558 = 501.13 คน

ส่วนสถิติล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 16 กันยายน 2561  พบมีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 432,943 คน อัตราการเสียชีวิต 20,855 คน ส่วนใหญ่พบในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีผู้ป่วยอยู่ราว 305,667 คน เสียชีวิต 18,256 คน

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรค ประกอบด้วย

 • ภาวะความดันโลหิตสูง
 • ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
 • อ้วนลงพุง
 • สูบบุหรี่
 • โรคเบาหวาน
 • ไม่ออกกำลังกาย
 • ไม่กินผักผลไม้
 • เครียด

สำหรับการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยพบข้อมูลสำคัญว่าประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น สอดคล้องกับที่พบว่าช่วงอายุ 15-24 ปีมีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตอกย้ำว่า สูบบุหรี่วันละ 1 มวนเพิ่มอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 1.74 เท่าในผู้ชาย และ 2.19 เท่าในผู้หญิงเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ เช่นเดียวกับผู้ที่สูดควันบุหรี่มือสองมีความเสี่ยงไม่แพ้กัน  

จะพบว่าปัจจัยเสี่ยงมาจากพฤติกรรมการกินอยู่เป็นหลัก ดังนั้น 29 กันยายน ของทุกๆปี สมาพันธ์หัวใจโลก (World heart Federation) จึงกำหนดเป็นรณรงค์วัน ‘หัวใจโลก’ เพื่อให้ประชากรโลกลดปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน รวมถึงประเทศไทย

ปีนี้กระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดประเด็น  My heart , Your Heart :   ใจเขา ใจเรา เป็นประเด็นรณรงค์ประจำปี 2561 เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทำ ‘สัญญากับตัวเอง’ ปรับพฤติกรรมบริโภคอาหารให้หันมาเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ออกกำลังกายมากขึ้น และเลิกบุหรี่ เนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญให้เกิดโรค ทั้งการสูบบุหรี่โดยตรง และการได้รับควันบุหรี่มือสอง รวมถึงมารดาที่สูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์ ที่บุตรมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

คำสัญญาปรับพฤติกรรม 

 • ตั้งเป้าอย่างน้อย 30 นาที เพื่อออกกกำลังกายอย่างเข้มข้น 5 ครั้ง/สัปดาห์
 • เล่นกีฬา เดิน หรือทำงานบ้าน เต้นรำ
 • เดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ และบันไดเลื่อน เดินปั่นจักรยานแทนการขับรถ
 • ออกกำลังกายกับเพื่อน/ครอบครัว เพื่อจูงใจและกระตุ้น
 • ใช้แอพพลิเคชั่นที่บอกถึงระดับการออกกำลังกาย เช่น เครื่องนับก้าวเดิน เพื่อช่วยบอกถึงการออกกำลังกายและสุขภาพ

คำสัญญาว่าจะเลิกบุหรี่

 • เลิกบุหรี่เป็นสิ่งเดียวที่จะดูแลหัวใจให้มีสุขภาพดี
 • เลิกบุหรี่ภายใน 2 ปี ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • การสูดดมควันบุหรี่ของผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ ทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • เลิกบุหรี่นอกจากจะช่วยสุขภาพตัวเองแล้ว มีผลต่อคนรอบข้างด้วย
 • ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ด้วยตนเอง ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

หวังว่าวัน ‘หัวใจโลก’ ในปีนี้จะเป็นวันเริ่มต้นของทุกคนไทยทุกคนที่จะเริ่มหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองก่อนจะ ‘วูบ’ โดยไม่รู้ตัว

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB