ดูหนังออนไลน์
Business

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือบิ๊กซี ขยายผล ‘เกษตรแปลงใหญ่’

เกษตรแปลงใหญ่ กระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือบิ๊กซี ขยายผล พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร ขยายช่องทางจำหน่าย ใช้ ตลาดนำการเกษตร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สนับสนุนขยายช่องทางจำหน่ายสินค้า เกษตรแปลงใหญ่ โดยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริม กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สู่ ตลาดนำการเกษตร ขึ้น

เกษตรแปลงใหญ่

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมส่งเสริมการเกษตร จะขับเคลื่อนความร่วมมือ ในการเชื่อมโยงการทำงาน ด้านการผลิต และการตลาด กับบิ๊กซี โดยวางแผน ดำเนินการร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด บิ๊กซีได้รับซื้อแตงโม จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แตงโม ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร จำนวน 1,800 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 20 ล้านบาทต่อปี และสับปะรดบ้านคา จากแปลงใหญ่สับปะรดผลสด ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี จำนวน 439 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 7 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ ยังมีแผนจะดำเนินการ รับซื้ออโวคาโด จากแปลงใหญ่อโวคาโด หมู่ 4 ต.รวมไทย อ.พบพระ จ.ตาก ในฤดูกาลถัดไปด้วย และจะขยายผลต่อไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ 6,926 แปลง ให้เกษตรกรเกิดความร่วมมือ ในการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านต่าง ๆ เพื่อความสมดุล ทั้งการผลิตและการตลาด

ทั้งนี้ มุ่งหวังให้เกษตรกร สามารถผลิตได้ ตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกษตรกร สามารถวางแผนการผลิตเป็น ตลอดจนการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรมต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับเป็นสินค้าพรีเมี่ยม ตามนโนบาย ตลาดนำการเกษตร

พร้อมกันนี้ ยังขยายเข้าสู่ ทุกช่องทางการตลาด ที่มีศักยภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ ตรงใจต่อความต้องการ ของผู้บริโภค นำไปสู่การเป็น ภาคการเกษตร แบบครบวงจร ที่เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ และพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกัน ยังร่วมกับ บิ๊กซี ในการสนับสนุน ช่วยเหลือพัฒนา และส่งเสริมกิจกรรม ของเกษตรกร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายปลาย ทั้งการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลิต

ขณะที่ในด้านการตลาด จะช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีแหล่งรับซื้อ ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจน ช่วยให้ผู้บริโภค ได้เข้าถึง ผลผลิตทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่

นอกจากการให้ความสำคัญ กับเกษตรแปลงใหญ่แล้ว กระทรวงเกษตรฯ ยังให้ความสำคัญกับ เกษตรกรรายย่อย โดยให้คำแนะนำ และช่วยปรับเปลี่ยน การทำการเกษตร ให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงาน ในระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559

จนถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 413,697 ครัวเรือน พื้นที่ 6,777,454 ไร่ จำนวนแปลงใหญ่ 6,926 แปลง สินค้าเกษตรประมาณ 90 รายการ

การดำเนินงานของ การเกษตรแปลงใหญ่ จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการกลุ่ม และ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้ได้คุณภาพ วางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อแก้ไขปัญหา ผลผลิตล้นตลาด และราคาตกต่ำ

“ที่สำคัญคือ มีการเชื่อมโยง กลุ่มผู้ผลิตกับตลาด ตามนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร” ส่งผลให้เกษตรกร มีรายได้ที่แน่นอน และสร้างความมั่นคง ในอาชีพการเกษตร”นายเข้มแข็ง กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT