General

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล 113 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล จำนวน 113 ราย ดังนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight