Business

‘เจ้าหนี้-ถือตั๋ว’ การบินไทยต้องรู้! วิธียื่นคำขอรับชำระหนี้คืนเมื่อฟื้นฟูกิจการ

วันนี้ (14 ก.ย. 63) ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฟื้นฟูกิจการ และพร้อมตั้งคณะผู้ทำแผน 7 รายตามที่การบินไทยเสนอ โดยหลังจากนี้การบินไทยจะต้องเขียนแผนฟื้นฟูกิจการและดำเนินการตามแผนให้เร็วสุด รวมถึงดำเนินการสร้างความมั่นใจให้ “เจ้าหนี้” คู่ขนานกัน

ในส่วนของเจ้าหนี้นั้น กรมบังคับคดีจะดำเนินการแจ้งเจ้าหนี้ทั้งหลายให้ทราบถึงคำสั่งศาล โดยเจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เพื่อไม่ให้เสียสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้คืน

เจ้าหนี้ ที่มีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของการบินไทยนั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ที่เป็น “หนี้เงิน” โดยหนี้ดังกล่าวจะต้องเกิดก่อนวันที่ 14 กันยายน 2563 ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงหนี้การค้า หนี้ค่าเช่า หนี้หุ้นกู้ เป็นต้น

เจ้าหนี้ การบินไทย

การยื่นคำขอรับชำระหนี้มีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการประกาศคำสั่งตั้งผู้ทำแผนลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งขณะนี้ที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนแล้ว เจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้เลยทางออนไลน์จนถึง 1 เดือนนับแต่ที่คำสั่งศาลได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

 

“ออนไลน์-ออฟไลน์” ยื่นคำขอรับชำระหนี้

เจ้าหนี้ การบินไทย สามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้หลายช่องทาง ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ แล้วแต่ความสะดวก ดังนี้

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้แก่

การบินไทย ชำระหนี้

ลงทะเบียนออฟไลน์ โดยนำเอกสารมายื่นขอรับชำระหนี้ที่จุดบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่

 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต อาคาร 1 ชั้น 1
 • กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์
 • สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
 • ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคาร A ชั้น 1
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับหุ้นกู้
 • ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนนครอินทร์ สำหรับหุ้นกู้กลุ่มสหกรณ์

สำหรับจุดให้บริการรับคำขอรับชำระหนี้ที่สำนักงานใหญ่ของการบินไทยนั้น จะมีการจัดเจ้าหน้าที่และมีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ เจ้าหนี้ การบินไทย ในทุกขั้นตอน

โดยการบินไทยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โถงอาคาร 1 จนกระทั่งครบกำหนดระยะเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ตามเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ

การบินไทย เจ้าหนี้

หากเจ้าหนี้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นขอรับชำระหนี้ สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารประกอบและแนวทางการยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามช่องทาง ดังนี้

 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

กรณีที่ เจ้าหนี้ ประสงค์จะยื่นคำขอรับชำระหนี้ด้วยตนเอง จะต้องจัดเตรียมข้อมูลจำนวนหนี้ คิดคำนวณถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน และเอกสารแสดงตนดังต่อไปนี้

 • บัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) หรือเอกสารแสดงอำนาจของนิติบุคคล
 • กรณีที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้แทนผู้อื่น ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นหนี้ ตัวอย่างเช่น

กรณีหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Refund) ได้แก่ สำเนาบัตรโดยสาร สำเนาหลักฐานการจ่ายเงิน และสำเนาเอกสารยืนยันการขอรับเงินค่าบัตรโดยสารคืน (Refund) เป็นต้น

กรณีหนี้หุ้นกู้ ได้แก่ สำเนาใบหุ้นกู้ หรือขอหนังสือรับรองจากนายทะเบียน ในกรณีที่ไม่สามารถหาใบหุ้นกู้ได้

กรณีหนี้การค้า ได้แก่ สำเนาสัญญาหรือข้อตกลง สำเนาใบสั่งซื้อ (Purchase Order) สำเนาเอกสารหลักฐานการส่งสินค้าหรือให้บริการตามสัญญา และสำเนาใบแจ้งหนี้ (Invoice) เป็นต้น

ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ เจ้าหนี้อาจจัดเตรียมคำแปลภาษาไทย โดยให้ผู้แปลลงชื่อรับรองคำแปลมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

นอกจากนี้ ในส่วนของเจ้าหนี้หุ้นกู้นั้น การบินไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นกู้ของการบินไทยสามารถตรวจสอบจำนวนหนี้หุ้นกู้ได้ ที่นี่

ขอ Refund “ค่าตั๋ว” ไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้

สำหรับลูกค้าที่ได้แสดงความประสงค์ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) ของการบินไทยนั้น ถือเป็น เจ้าหนี้ ในหนี้เงินที่มีสิทธิยื่นขอรับชำระหนี้ได้

อย่างไรก็ตาม คณะผู้ทำแผนจะจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการที่ครอบคลุมและรองรับสิทธิของลูกค้าที่ได้แสดงความประสงค์ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) ก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการไว้ ซึ่งการกำหนดสิทธิของลูกค้าไว้ในแผนตามที่คณะผู้ทำแผนของการบินไทยจะจัดทำเป็นกรณีที่กฎหมายยกเว้นให้เจ้าหนี้ที่ได้รับการระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ โดยลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Refund) จะได้รับชำระหนี้ตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ โดยไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ก็ได้

ทางเลือก “เจ้าหนี้” ค่าตั๋ว

นอกจากนี้ การบินไทยมีนโยบายดูแลลูกค้าในระหว่างที่ไม่สามารถคืนเงิน (refund) ได้ชั่วคราว โดยลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสารแล้ว สามารถขอเปลี่ยนหนี้ค่าบัตรโดยสารเป็นบัตรกำนัลการเดินทาง (Travel Voucher) ได้ ซึ่งจะมีอายุถึง 31 ธันวาคม 2565

ลูกค้าสามารถนำ Travel Voucher มาใช้แทนเงินสดในการออกบัตรโดยสารของการบินไทยหรือไทยสมายล์ได้ ตามแผนการบินของบริษัททั้งสอง ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อ

 • การบินไทย Call Center โทร 02 356 1111
 • อีเมล [email protected]
 • สำนักงานบัตรโดยสารการบินไทย สำนักงานใหญ่และสำนักงานหลานหลวง ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

หากลูกค้าออกบัตรโดยสารที่สำนักงานต่างประเทศ ก็สามารถติดต่อสำนักงานที่ออกบัตรโดยสารได้โดยตรงเช่นกัน แต่หากลูกค้าประสงค์จะขอรับเป็นเงินคืน (Refund) ก็จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งมีข้อจำกัดด้านเวลาและกระบวนการ ทำให้การบินไทยยังไม่สามารถคืนเงินให้แก่ลูกค้าได้โดยเร็ว

เจ้าหนี้ ที่ไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้หรือดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ในส่วนของลูกค้าผู้ถือบัตรโดยสารของการบินไทย ที่ยังไม่ได้เดินทาง และยังไม่ได้ดำเนินการขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Unused Ticket) นั้น ไม่จำเป็นต้องยื่นขอรับชำระหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ

ลูกค้ายังคงมีสิทธิใช้บัตรโดยสารของการบินไทยได้เมื่อการบินไทยกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติและให้บริการด้านการบินได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้หรือดำเนินการทางกฎหมายใดๆ และลูกค้าสามารถเก็บบัตรโดยสารไว้ใช้เดินทางกับการบินไทยหรือไทยสมายล์ หรือจะแลกเป็น Travel Voucher ก็ได้ โดยลูกค้าสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของการบินไทย thaiairways.com

 

“สมาชิก ROP” ไม่ใช่ เจ้าหนี้

สำหรับสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ Royal Orchid Plus (ROP) นั้น เนื่องจากไม่ใช่เจ้าหนี้ในหนี้เงิน จึงไม่ต้องยื่นขอรับชำระหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยสมาชิก ROP จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากสถานภาพสมาชิกและสถานภาพความเป็นสมาชิกจะยังคงอยู่ และการบินไทยจะขยายอายุไมล์สะสมที่จะหมดอายุลงในปีนี้ออกไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE