ดูหนังออนไลน์
Business

สำนักงบฯ แจ้งด่วน งบ ปี 64 ใช้ไม่ทัน 1 ต.ค. ยันไม่กระทบจ่ายเงินเดือน-ระงับลงทุนใหม่

สำนักงบประมาณ แจงด่วนงบปี 64 ใช้ไม่ทัน 1 ตุลาคม นี้ ให้เบิกจ่ายตามงบปี 63 ไปก่อน คลังกู้ใส่เงินคงคลังเต็มที่ 5 แสนล้านบาท รองรับเบิกจ่ายงบปี 64 ล่าช้า 

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ออกหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 ถึงหน่วยงานราชการทั้งหมดทั่วประเทศ เรื่อง การใช้งบประมาณรายจ่ายปี 2564 จะไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ดังนั้นให้หน่วยงานต่างๆ เบิกจ่ายงบประมาณ โดยใช้กรอบของงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ใช้ไปพลางก่อน การเบิกจ่ายจะได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

สำหรับงบประมาณรายจ่ายปี 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณแบบขาดดุล ต้องกู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุล 6.23 แสนล้านบาท เมื่อเทียบกับงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ขาดดุล 4.69 แสนล้านบาท

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า งบประมาณ 2564 ที่ใช้ไม่ทันกำหนด 1 ตุลาคม 2563 จะไม่กระทบกับการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และพนักงาน รวมถึงโครงการลงทุนเก่า ที่ก่อหนี้ผูกพันมาจากงบประมาณปีก่อนหน้า แต่การลงทุนโครงการใหม่ยังลงทุนไม่ได้ จนกว่างบประมาณจะมีผลบังคับใช้

นอกจากนี้ การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 2564 จำนวน 6.23 แสนล้านบาท ก็ยังทำไม่ได้เช่นกันจนกว่า พ.ร.บ.งบประมาณ จะมีผลบังคับ อย่างไรก็ตามไม่กระทบกับการเบิกใช้จ่ายของประเทศ เพราะตอนนี้ มีเงินคลังสำรองไว้สูงถึงกว่า 5 แสนล้านบาท เนื่องจากได้มีการกู้เงินมาเติมไว้ รองรับการเบิกจ่ายในช่วง งบประมาณ 2564 ล่าช้าออกไป

“เงินคงคลังของประเทศ ไม่มีปัญหาถังแตก เนื่องจากมีรายได้และมีเงินกู้ชดเชยขาดดุลปี 2563 จำนวน 4.69 แสนล้านบาท และมีการขอกู้เงินเพิ่มอีก 2 แสนล้านบาท กรณีที่รายจ่ายมากกว่ารายได้ ก็ได้มีการกู้เงินส่วนนี้มาเตรียมรองรับการเบิกจ่ายไม่มีปัญหาสะดุด หรือ มีปัญหาถังแตกรัฐบาลไม่มีเงินอย่างที่สังคมวิตกกังวลกันอยู่”

ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ. งบประมาณ 2564 ขณะนี้ยังอยู่การพิจารณาวาระที่ 2 ชั้นของกรรมาธิการ ซึ่งยังไม่เสร็จ หลังจากนี้ต้องเสนอให้ สภาพิจารณาในวาระ 3 ที่ยังคาดไม่ได้ว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไร

สำหรับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พลางก่อน ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง จัดสรรให้ได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบประมาณรายจ่ายงบกลา งแต่ละรายการ

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จัดสรรให้ได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของแต่ละแผนงาน ที่ตั้งไว้สำหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จัดสรรให้ได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบประมาณรายงานแต่ละแผนงานบูรณาการ ที่ตั้งไว้สำหรับหน่วยงานงบประมาณนั้น

4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร จัดสรรให้ได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ ที่ตั้งไว้สำหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น

5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน จัดสรรให้ได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับกองทุนหรือทุนหมุนเวียนนั้น

6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ จัดสรรได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับกองทุนหรือทุนหมุนเวียนนั้น

ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ได้เฉพาะเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และเงินสงเคราะห์ หรือสวัสดิการที่จ่ายแก่ประชาชน ในวงเงินไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้จัดสรรให้จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team