ดูหนังออนไลน์
General

‘นฤมล’ หนุนพัฒนาทักษะฝีมือ ‘ผู้สูงอายุ’ สร้างอาชีพในชุมชน

“นฤมล” เดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์ สร้างอาชีพในชุมชน พร้อมขับเคลื่อนการค้าชายแดน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ และได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ จากหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน อาทิ การปักผ้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การทำผลิตภัณฑ์ของใช้ การแปรรูปอาหารทำไวท์ผลไม้ และของตกแต่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง หมู่ 2 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า  กระทรวงแรงงาน มีภารกิจในการส่งเสริมการจ้างงาน การสร้างอาชีพ และพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในกลุ่มแรงงานที่สามารถส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพได้ จึงได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ สร้างคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและประเทศชาติ

แม้กลุ่มผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรม จะมีอาชีพ มีรายได้แล้ว แต่ยังคงมีความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น โดยเฉพาะการปักผ้า ที่มีลวดลายหลายแบบ จึงต้องการต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากผ้าปัก และเรียนรู้การปักผ้าในรูปแบอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อออกแบบให้ถูกใจลูกค้ามากขึ้น ตลอดจนต่อยอดสู่การขาย นำไปสู่การมีอาชีพมีรายได้ที่มากขึ้น

นอกจากกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาเรียนรู้และฝึกอบรมการปักผ้าแล้ว แรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ยังให้ความสนใจเข้าฝึกอบรมเรียนรู้ ที่ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ด้วย ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญการเข้าถึงบริการของภาครัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ดังนั้น การพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มแรงงานชาติพันธุ์ ที่มีความพร้อมและประสงค์เข้าทำงานในเขตการค้าชายแดน หรือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม เป็นกลุ่มแรงงานที่น่าสนใจ ควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการเหล่านั้นอย่างเต็มที่

อีกทั้งยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อีกทางหนึ่งด้วย ในการนี้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะได้ประสานไปยังภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ และเกิดผลสำเร็จของการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

KANYAPORN PHUAKVISUTHI