ดูหนังออนไลน์
General

14 ก.ย. กดปุ่ม ‘1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่’ รอบ 2 ปรับเกณฑ์ง่ายขึ้น

1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบ 2 พร้อมเปิดวันที่ 14-22 กันยายนนี้ พร้อมปรับหลักเกณฑ์สมัครง่ายขึ้น เผยเปิดรอบแรกแห่สมัคร 48,699 ราย

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th และยื่นใบสมัครที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ  ล่าสุดเตรียมเปิดรับ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบ 2 แล้ว

1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบ 2

สำหรับผลการรับสมัครเกษตรกร และจ้างแรงงาน ระดับตำบล ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 มีจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 48,699 ราย แบ่งเป็น เกษตรกร 23,239 ราย และ การจ้างงาน 25,460 ราย โดยได้รับการสะท้อนปัญหา จากระดับพื้นที่ ว่าคุณสมบัติเกษตรกร ในบางประเด็น ทำให้เกษตรกร สมัครเข้าร่วมโครงการไม่ได้

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุด ที่จะเกิดกับขึ้นกับเกษตรกร และยังคงหลักการการดำเนินงาน ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ขยายเวลารับสมัครรอบที่ 2 ในช่วงวันที่ 14 – 22 กันยายน 2563 ตลอดจนปรับแก้ คุณสมบัติเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ใน 3 เรื่อง ดังนี้

อนันต์ สุวรรณรัตน์
  • จากเดิม ต้องมีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี  เป็น  มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย กรณีอายุเกิน 60 ปี ขอให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะทำงานระดับอำเภอ โดยคำนึงถึงศักยภาพของเกษตรกร ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และประโยชน์ของโครงการ โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเกษตรกร
  • จากเดิม ผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่ ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ  ปรับเป็น  ผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัย หรือเป็นที่พัก ที่สามารถเข้ามาพักอาศัย เพื่อทำกิจกรรมทางการเกษตร ในพื้นที่ ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือ มีการสร้างที่พัก ภายหลังประกาศรายชื่อ เข้าร่วมโครงการภายใน 30 วัน
  • ปรับแก้คุณสมบัติจากเดิม เจ้าของเอกสารสิทธิ ต้องยินยอมให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อดำเนินโครงการฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี ปรับเป็น เจ้าของเอกสารสิทธิ์ ต้องยินยอมให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี

สำหรับโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนา พื้นที่จุดเรียนรู้ ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งฟื้นฟูภาคการเกษตร ภายหลังการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบ 2

ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นเกษตรกร ที่มีความตั้งใจเอาใจใส่ อย่างจริงจัง ต่อยอด เพิ่มรายได้ กำหนดเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 96,216 ราย แบ่งเป็น เป้าหมายเกษตรกร 64,144 ราย เป้าหมายการจ้างงาน เกษตรกร 32,072 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัด

เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่รอบที่ 2 สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th หรือยื่นใบสมัคร กับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 กันยายน 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT