ดูหนังออนไลน์
General

‘อนุชา’ ดันศูนย์ราชการสะดวก เป็นวาระแห่งชาติ

“อนุชา” ดันศูนย์ราชการสะดวกเป็นวาระแห่งชาติ เตรียมหารือแนวทาง “ตั้งรางวัล” เป็นพลังผลักดันการทำงานของข้าราชการ สนองประชาชนเต็มความสามารถ ตามนโยบาย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก  เพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี 2563  มีหน่วยงานของรัฐสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว จำนวน 1,461 ศูนย์ ผ่านการตรวจคัดกรองเอกสาร และลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินจุดบริการประชาชน จำนวน 455 ศูนย์ โดยจำแนกเป็นการรับรองในระดับเป็นเลิศ (สีทอง) จำนวน 5 ศูนย์ ระดับก้าวหน้า (สีเงิน) จำนวน 95 ศูนย์ และระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) จำนวน 355 ศูนย์

นายอนุชา กล่าวว่า ศูนย์ราชการสะดวก เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2558 เป็นเรื่องสำคัญเป็นวาระแห่งชาติเพราะหน่วยงานราชการ 70,000 กว่าศูนย์ในประเทศ ต้องเป็นศูนย์ที่พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการ เป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลที่ชี้วัดถึงความพึงพอใจของพี่น้องประชาชน รวมถึงเป็นดัชนีที่นำประเทศสู่ความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนทุกมิติของรัฐบาล

ดังนั้น ต้องดำเนินการเชิงรุกให้เป็นเรื่องด่วน และผลักดันให้ประสบความสำเร็จในรัฐบาลนี้ พร้อมกับเตรียมเสนอตั้งรางวัลเพื่อเป็นพลังผลักดันในการทำงานของข้าราชการ ข้าราชการเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ และเป็นฟันเฟืองหลักที่แบกรับภาระพี่น้องประชาชนไว้ จึงจำเป็นต้องมีการสนับสนุนเพื่อให้มีขวัญกำลังใจสามารถทำหน้าที่ตอบสนองพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่เดินหน้าสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวกอย่างแท้จริง

นายอนุชา กล่าวว่า สำหรับเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ได้กำหนดเป็นมาตรฐานในการให้บริการประชาชน 3 ด้าน ได้แก่ เกณฑ์ด้านกายภาพ เกณฑ์ด้านคุณภาพ และเกณฑ์ด้านผลลัพธ์ ซึ่งหากผ่านหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก็จะได้รับโล่และตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวกที่แสดงถึงการพัฒนาการให้บริการประชาชน ที่ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” เบ็ดเสร็จได้ ณ จุดเดียว

ที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี 2559-2562 คณะกรรมการฯ ได้ให้การรับรองมาตรฐาน GECC แก่หน่วยงานของรัฐไปแล้ว จำนวน 1,008 ศูนย์ และมาตรฐานดังกล่าวจะมีอายุการรับรอง 3 ปีนับจากปีที่ได้รับการรับรองนั้น ปัจจุบันมีหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการรับรองจำนวน 725 ศูนย์ มีทั้งหน่วยงานราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ศูนย์สาธารณสุข สำนักงานขนส่งจังหวัด  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โรงพยาบาล สำนักงานที่ดิน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ทั้งนี้เพื่อการให้บริการที่ดีและประโยชน์สุขแก่ประชาชน สามารถติดตามหรือสอบถามข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือผ่านช่องทาง Online ที่ Facebook คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight