General

‘ศูนย์ราชการสะดวก’ ปีนี้เร่งเครื่อง อนุมัติผ่านเกณฑ์ 455 ศูนย์

ศูนย์ราชการสะดวก ตั้งเป้าให้การรับรองมาตรฐาน GECC จำนวน 455 ศูนย์ หน่วยงานรัฐสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน 1,461 ศูนย์ เน้น “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย”

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาให้การรับรอง มาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐ สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวแล้ว จำนวน 1,461 ศูนย์

ศูนย์ราชการสะดวก

สำหรับปี 2563 คาดว่าจะมีหน่วยงานของภาครัฐ ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 455 ศูนย์ แบ่งออกเป็นการรับรองในระดับเป็นเลิศ จำนวน 5 ศูนย์ ระดับก้าวหน้า จำนวน 95 ศูนย์ และระดับพื้นฐาน จำนวน 355 ศูนย์

การดำเนินโครงการ GECC เป็นไปตามนโนบายของ นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center “GECC”

เป้าหมายของ GECC เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น แก่ประชาชน ต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ

พร้อมกันนี้ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้ง และมาตรฐานการให้บริการ ของศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน GECC) กับกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลและการรับรองมาตรฐาน GECC

ทั้งนี้ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อเป็นมาตรฐาน ในการให้บริการประชาชน 3 ด้าน ได้แก่ เกณฑ์ด้านกายภาพ เกณฑ์ด้านคุณภาพ และเกณฑ์ด้านผลลัพธ์ ซึ่งหากผ่านหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก็จะได้รับโล่ และ ตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก ที่แสดงถึงการพัฒนา การให้บริการประชาชนที่ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” เบ็ดเสร็จได้ ณ จุดเดียว

ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2562 คณะกรรมการฯ ได้ให้การรับรองมาตรฐาน GECC แก่หน่วยงานของรัฐไปแล้ว จำนวน 1,008 ศูนย์ มีทั้งหน่วยงานราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ศูนย์สาธารณสุข สำนักงานขนส่งจังหวัด ธนาคาร (ธ.ก.ส.) โรงพยาบาล สำนักงานที่ดิน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

มาตรฐานดังกล่าว จะมีอายุการรับรอง 3 ปี นับจากปีที่ได้รับการรับรอง เพื่อการให้บริการที่ดีและประโยชน์สุขแก่ประชาชน สามารถติดตามหรือสอบถามข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือผ่านช่องทาง Online ที่ Facebook คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก

ความเป็นมาของโครงการดังกล่าว สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน2558 นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มี ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาติดต่อราชการ กับหน่วยงานของรัฐ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดให้หน่วยงานของรัฐ สมัครการขอรับรองมาตรฐาน การให้บริการ ของศูนย์ราชการสะดวก เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2559 โดยหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง จะได้รับตราสัญลักษณ์ รับรองศูนย์ราชการสะดวก แบ่งออกเป็น3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับปานกลาง และ ระดับสูง มีอายุรับประกันคราวละ 3 ปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT