ดูหนังออนไลน์
Business

แรงงานสูงวัย ได้เฮ! ประกันสังคม ‘ขยายอายุผู้ประกันตน’ มาตรา 40 ถึง 65 ปี

ประกันสังคม ขยายอายุผู้ประกันตน มาตรา 40 ถึง 65 ปี หวังดึงแรงงานภาคอิสระ 17 ล้านคน เข้าถึงระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประกันสังคม ขยายอายุผู้ประกันตน มาตรา 40 พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ ผ่านการจัดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 และสร้างแรงจูงใจ ให้แรงงานภาคอิสระ เข้าถึงการมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับตนเองและครอบครัวที่อยู่ในวัยแรงงาน ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

ประกันสังคม ขยายอายุผู้ประกันตน

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานอิสระ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุเกิน 60 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ว โดยกฎหมายฉบับดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ที่ผู้สูงวัยสามารถเลือกได้ทุกทางเลือก ปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท และทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท

จากการสำรวจข้อมูลแรงงานภาคอิสระ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 พบว่า มีแรงงานภาคอิสระจำนวน 20.4 ล้านคนทั่วประเทศ แต่มีเพียงจำนวน 3.40 ล้านคน หรือร้อยละ 16.67 ที่เข้าถึงระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 และยังมีแรงงานภาคอิสระจำนวน 17.00 ล้านคน หรือร้อยละ 83.33 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบความคุ้มครอง

ดังนั้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว กระทรวงแรงงาน ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในวัยกำลังแรงงาน ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้เห็นความสำคัญของการมีหลักประกันทางสังคม โดยการสมัครเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมอย่างทั่วถึง และเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

“กระทรวงแรงงาน มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชาชน โดยการสร้างหลักประกันทางสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากร กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้สูงวัย จำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคม”นายสุเทพ กล่าว

พร้อมกันนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้จัดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระรุ่นที่ 1-2 (ส่วนภูมิภาค) ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ทั้งนี้ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยเครือข่ายประกันสังคม แรงงานภาคอิสระ และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวม 300 คน

ภายในงาน จัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสังคม สำหรับแรงงานภาคอิสระ การรับสมัครขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และการออกร้านผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายประกันสังคม ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แรงงานภาคอิสระ และสมาคมผู้สูงวัยของจังหวัดชลบุรีด้วย

“คาดหมายว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว จะมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานภาคอิสระในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเกิดความตื่นตัว และร่วมเป็นเครือข่ายในการสนับสนุน การขยายความคุ้มครองประกันสังคม เพื่อให้แรงงานภาคอิสระ ได้รับความคุ้มครองประกันสังคมเพิ่ม”นายสุเทพ กล่าว

พร้อมกันนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้เน้นย้ำให้ผู้สูงวัยที่มีอายุใกล้ครบ 65 ปีบริบูรณ์ รีบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบทันที หากอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครได้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ โทรศัพท์ 02 965 2106 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 156

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT