ดูหนังออนไลน์
General

‘GISTDA’ จับมือ ‘กรมทรัพยากรน้ำ’ ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จัดการน้ำ-ภัยพิบัติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จับมือกับ กรมทรัพยากรน้ำ ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านการนำเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ รวมไปถึงองค์ความรู้ต่างๆ โดยร่วมกันศึกษา วิจัย วิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งน้ำ พัฒนา และส่งเสริมงานวิจัยด้านน้ำ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อการคาดการณ์ และร่วมจัดทำแผนงาน โครงการ

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรสู่การพัฒนาประเทศในภาพรวม ตลอดจนการร่วมกันพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

GISTDA และ กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินงานกันมาอย่างต่อเนื่อง ในการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำร่วมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน จนนำไปสู่การกำหนดนโยบายด้านน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบการกำหนดการจัดหา และความต้องการ การใช้น้ำของภาคประชาชน ในภาพรวมของแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ ยังร่วมกันศึกษา วิจัย คาดการณ์ภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนเกิดความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน ถือเป็นการร่วมมือกัน ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ทางด้านนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดี ที่ได้ร่วมมือกับทาง GISTDA  โดยโครงการ และภารกิจที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไป ทั้ง 2 หน่วยงานจะพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำต้นทุน ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำ และนำไปสู่นโยบายด้านน้ำที่มีประสิทธิภาพต่อไป ตามนโยบายการบริหารจัดการน้ำของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team