ดูหนังออนไลน์
General

รัฐบาลปรับแผนรับมือ อีก 10 ปี ‘ผู้สูงอายุครองเมือง’รัฐบาลปรับแผนฯ รับมือ “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” คาดอีก 10 ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุเกิน 1ใน 4 ของประชากรทั้งหมด

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ “สังคมสูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติ ได้สานต่อแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ (ปี 2545-2565) เตรียมพร้อมสังคมไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” ในปี 2564  คาดการณ์ว่าจะมีประชากรไทย อายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วน 20% ของประชากรทั้งหมด

โดยในปี 2574 สัดส่วนจะเพิ่มสูงถึง 28% เข้าสู่ “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” จากการประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ พบว่า การดำเนินงานยังมีบางด้านที่ต้องปรับปรุง เช่น การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ และการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ประเทศมีสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลังของสังคม คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ปรับแผนปฏิบัติการฯ (ปี2563-2565) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน โดยให้ความสำคัญกับ ประเด็นหลัก คือ

1. การรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึง ความจำเป็นของการเตรียมการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ คนวัยทำงานมีความเข้าใจถึงการเตรียมตัวด้านต่างๆ เช่น รายได้ สุขภาพ ที่อยู่อาศัย

2. สังคมมีทัศนะเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ ไม่มองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติกับกลุ่ม ประชากรอายุ 18-59 ปี จำนวน 40 ล้านคน

3. การจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้รู้สึกว่าตนมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีรายได้ และสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคม ตั้งเป้าไว้ปี 2564 ผู้สูงอายุจำนวน 1.95 แสนคน มีงานทำ

4. กลุ่มผู้สูงอายุที่ครอบครัวยากจน จะเน้นให้ลูกหลานกลับมาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น โดยท้องถิ่นเป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญ และให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ส่วนกลางต้องจัดงบประมาณเข้าไปเสริมการทำงานของท้องถิ่น

5. การปรับเปลี่ยนโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เป็นสถานที่พัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน เพราะทุกวันนี้จำนวนเด็กเกิดใหม่ น้อยกว่าจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

6. การส่งเสริมการออมทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ คนวัยทำงานต้องออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณ

7. การส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการผลิตหรือฝึกอบรมบุคลากรด้านผู้สูงอายุในระดับวิชาชีพอย่างเพียงพอและมีมาตรฐาน

โดยรัฐบาลได้เตรียมการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย รวมถึงเตรียมความพร้อมให้คนไทยมีความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ มีการกำหนดแนวทางและเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง และการขับเคลื่อนเรื่องนี้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชน สังคมสูงวัยไม่ใช่เพียงเรื่องของคนสูงวัย แต่เป็นเรื่องของคนทุกวัย

ประเด็นเร่งด่วน คือ ต้องสร้างความตระหนักในกลุ่มคนวัยทำงาน ถึงความสำคัญของการออมเงิน และการเตรียมตัวเองสู่การเป็นผู้สูงอายุ และอยู่ในสังคมสูงอายุ อีกทั้ง สร้างทัศนคติของคนในสังคม ให้มองผู้สูงอายุเป็นทุนทางสังคม เป็นผู้มีศักยภาพหากได้รับการส่งเสริมโอกาส

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight