Economics

ผู้ประกอบการประมงเฮ! ‘ออมสิน’ ปล่อยกู้เสริมสภาพคล่องสูงสุด 10 ล้านบาท

ผู้ประกอบการประมง เฮ! “ธนาคารออมสิน” ช่วยเสริมสภาพคล่อง ผู้ประกอบการประมง พาณิชย์ไทยที่มีเรือประมง 60 ตันกรอสขึ้นไป วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท ให้กู้วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูปภาคการประมงไทยควบคู่กับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดของสัตว์น้ำ ที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ประกอบการประมง มีทุนในการปรับปรุงเรือ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทำการประมง

รวมทั้งมีเงินใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน และเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินเช่นกัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ธนาคารออมสินจึงจัดทำ “โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง” มอบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แก่ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ที่มีเรือประมงขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท

โดยธนาคารให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้กู้ 4% ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ทั้งนี้ สามารถติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

สำหรับผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือ เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ที่มีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิครอบครองในเรือประมงขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป

รวมถึงมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยสามารถใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อ เช่น เรือประมง ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ หรือใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันร่วมกับหลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารฯ กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องได้รับการรับรองคุณสมบัติและความจำเป็นในการกู้เงินจากกรมประมง โดยสามารถยื่นเรื่องผ่านประมงจังหวัดในพื้นที่ดำเนินโครงการจำนวน 22 จังหวัด ที่ติดชายฝั่งทะเล ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล ตรัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ และระนอง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team