Business

รู้ให้ทั่วกัน! ภาษีที่ดินฯ ผ่อนได้ 3 เดือน ถ้าเสียมากกว่า 3,000 บาท

ภาษีที่ดินฯ หากต้องชำระภาษีมากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป ขอผ่อนได้สามงวด งวดละเท่าๆ กัน เริ่ม ตุลาคม – ธันวาคมนี้ แนะผู้ครอบครองเร่งตรวจสอบ ชำระภาษี

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำหรับปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรกของการเรียกเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคโควิด-19 รัฐบาลจึงได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึงสิ้นเดือน สิงหาคม 2563 และสามารถผ่อนชำระ ภาษีที่ดินฯ ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ภาษีที่ดินฯ

ทั้งนี้ เป็นสิทธิสำหรับกรณีต้องชำระภาษีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป และต้องการผ่อนชำระค่าภาษีที่ดินฯ สามารถขอผ่อนชำระภาษีได้ไม่เกินสามงวด งวดละเท่า ๆ กัน โดย แบ่งเป็น งวดที่ 1 ชำระภายในเดือน ตุลาคม 2563 งวดที่ 2 ชำระภายในเดือน พฤศจิกายน 2563 และงวดที่ 3 ชำระภายในเดือน ธันวาคม 2563

สำหรับ กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต แจ้งราคาประเมิน ทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งการประเมินภาษี ให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษี ทราบไปแล้วเมื่อเดือน กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่ได้รับการแจ้งราคาประเมิน เร่งตรวจสอบ หากพบว่าการแจ้งการประเมินถูกต้อง กรุงเทพมหานคร ได้เพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานเขตที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เช่น ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน เช็ค หรือชำระผ่านธนาคาร รวมถึงสามารถชำระผ่านระบบ QR Payment, ATM, Internet Banking, Mobile Banking

สำหรับผู้ที่เห็นว่า การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ถูกต้องเหมาะสม สามารถยื่นคำร้องคัดค้าน ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ที่ตั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทันที

นอกจากนี้ หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ไม่ได้รับเอกสารแจ้งการประเมินภาษี ขอให้นำสำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือสำเนาหลักฐานการเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย เป็นต้น พร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ติดต่อที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่

เกรียงยศ สุดลาภา

การจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ในปีนี้ สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งภาษีดังกล่าวนำมาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมทั้งภาษีบำรุงท้องที่

ขณะที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ อาทิ ที่ดินราชพัสดุ เป็นต้น

การออก พ.ร.บ. ดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า การถือครองอสังหาริมทรัพย์ กระจุกตัวอยู่เฉพาะในกลุ่มคนที่มีฐานะร่ำรวย ซึ่งได้มีการถือครองไว้เป็นจำนวนมาก และอาจเป็นที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ในขณะที่มีคนอีกจำนวนมาก ที่ไม่มีที่ดิน หรือบ้านเป็นของตนเอง

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะกระตุ้นให้ให้ผู้ถือครองที่ดิน ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งกำไร รวมทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำ ของรายได้ในสังคมอีกด้วย สำหรับการคำนวณภาษี ต้องนำมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาใช้ในการประเมินภาษี และกำหนดให้ยื่นชำระภาษีฯ ภายในเดือน เมษายนของทุกปี

สำหรับปี 2563 การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รัฐบาลจึงได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึงสิ้นเดือน สิงหาคม 2563 อีกทั้งการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการดำเนินการในครั้งแรก ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยยังคงสับสนและขาดความเข้าใจที่ชัดเจน

กรุงเทพมหานครจึงมีประกาศ ลงวันที่ 28 ส.ค. 63 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับผู้ที่จะต้องชำระภาษีที่ดินฯ ประจำปีภาษี 2563 ออกไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยประชาชนที่ยื่นชำระภาษีภายในเดือน ตุลาคม 2563 ไม่ต้องต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT